อย่าให้เป็นประชารัฐโดย “รัฐ”

หลังจากเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในรูปแบบสานพลังประชารัฐ 12 คณะ โดยหนึ่งนั้นคือ คณะ […]