อย่าให้เป็นประชารัฐโดย “รัฐ”

อย่าให้เป็นประชารัฐโดย “รัฐ”

หลังจากเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอ