ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๕๔)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๕๔)

ตามที่นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้มีประ

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๕๓)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๕๓)

ตามที่นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้มีประ

มติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 34 /2564

มติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 34 /2564

(27 ก.ย.2564 ) ในการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดขอน