โควิดสอนคน (6) : วิถีใหม่?

โควิดสอนคน (6) : วิถีใหม่?

โควิดเป็นเพียงตัวเร่งและเตือนให้เราต้อง “เรียนรู้

โควิดสอนคน (4) ชุมชนนิยม

โควิดสอนคน (4) ชุมชนนิยม

เรามุ่งพัฒนาเมือง มากกว่าพัฒนาชนบทอันเป็นฐานปราการที่สำ