สุรินทร์ผุดโครงการ ปลูกจิตสำนึกและค่านิยมอันดีงาม สู้ภัยโควิด จัดกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับศูนย์พักคอย

จังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมวัฒนธรรมรวมใจ แบ่งปันน้ำใจ คน

เมือบ้านเด้อ ชาวบ้านแห้ว อำเภอซำสูง พร้อมใจ เปิดศูนย์พักคอยตามโครงการ “กลับบ้านเฮา”

ชาวบ้านพร้อมใจกันเปิดศูนย์พักคอยในหมู่บ้าน ตามโครงการกล

จ.เลยเปิดแล้ว ศูนย์พักคอยรองรับผู้ป่วยโควิด-19 รองรับผู้ป่วยได้มากถึง 40 เตียง

เทศบาลตำบลนาอานเปิดศูนย์พักคอยชุมชนรองรับผู้ป่วยโควิด-1

รพ.สนามแห่งแรก! ศบฉ.อำเภอชุมแพ ประชุมวางแผนเตรียมเปิดรพ.สนาม และขอรับบริจาคสิ่งของ ช่วยเหลือศูนย์พักคอย

ศบฉ.อ.ชุมแพ จัดประชุมวางแผนเตรียมเปิด รพ.สนามเมืองชุมแพ