สปิริตจังหวัด

สปิริตจังหวัด

โดย สมพันธ์  เตชะอธิก สปิริตจังหวัดเป็นทางเลือก เป็นเป้

ปลูกเลย ปลูกป่า ให้ได้ป่า

ปลูกเลย ปลูกป่า ให้ได้ป่า

โดย ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก           “ปลูกกป่าไม่ใช

เศรษฐกิจฐานราก ทำจริงหรือ?

เศรษฐกิจฐานราก ทำจริงหรือ?

โดย ดร. สมพันธ์  เตชะอธิก รัฐบาลและกระทรวงที่เกี่ยวข้อง