ผู้ว่าฯ โคราชมอบธงฟ้า เป็นสัญลักษณ์ของ “หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19” พร้อมประกาศเจตนารมณ์ แสดงถึงความสามัคคี

ผู้ว่าโคราช ประกาศเจตนารมณ์ พร้อมมอบธงสีฟ้าเป็นสัญญาลัก

อุดรฯ เอาด้วย เตรียมจัดตั้ง “หมู่บ้านสีฟ้า หมู่บ้านนี้ปลอดโควิด-19” เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ รองผู้ว่าฯ เป็นป