สท.ฝ่ายค้านแจงเหตุไม่ผ่านงบฯ   ผิดระเบียบมท.และไม่สอดคล้องความจริง

สท.ฝ่ายค้านแจงเหตุไม่ผ่านงบฯ  ผิดระเบียบมท.และไม่สอดคล้องความจริง

สท.ติ่มซำ แจงเหตุผลไม่ผ่านข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลนครขอ

มิติใหม่..การเมืองท้องถิ่นประชุมสภาฯนครขอนแก่นเปิดตัว“ดาวสภา”ฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบ

มิติใหม่..การเมืองท้องถิ่นประชุมสภาฯนครขอนแก่นเปิดตัว“ดาวสภา”ฝ่ายบริหารและฝ่ายตรวจสอบ

แม้หลายคนจะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลฯเพียงสมัยแรกและเป็นคนรุ่