หนุน ร.ร.เทศบาลบ้านศรีฐาน ขก.ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบขยะ

รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ “เทศบาลบ้านศรีฐาน”เยี่ยม คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1

ประกาศผลการประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste Scho