มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้าดันมหกรรม “ขอนแก่นเมืองแห่งโอกาส”

มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้าดันมหกรรม “ขอนแก่นเมืองแห่งโอกาส” เพื่อความเท่าเทียม ทั่วถึง ตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ เลขาธิการมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า เปิดประชุมเตรียมจัดสมัชชาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา “ขอนแก่นเมืองแห่งโอกาส” โดยมี นายรุจติศักดิ์ รังษี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น นางบุษกร ศรีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

นายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ เลขาธิการมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้า กล่าวว่า ทางมูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้านั้นได้มีการจัดทำโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ได้ดำเนินการมาแล้ว 6 เดือน โดยมีกิจกรรมในโครงการเป็นการจัดประชุมสมัชชาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการนี้ต้องการเชื่อมร้อยและบูรณาการกับการขับเคลื่อนงานของหน่วยงานรัฐตามนโยบายของกระทรวงศึกษา ได้มีการประสานไปทางอนุกรรมการที่ทำเรื่องสภาการศึกษาและได้ปรึกษากับนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จึงจัดตั้งการประชุมในวันนี้ขึ้นมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว

นายรุจติศักดิ์ รังษี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น เสนอว่าควรให้ภาคเอกชนเป็นคนขับเคลื่อนโดยดำเนินการผ่านภาครัฐที่เป็นเลขา เพื่อจัดงานมหกรรมเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางการศึกษา เพื่อให้คนเข้าใจถึงการดำเนินการสื่อสารเรื่องกลุ่มเปราะบาง การศึกษา คนด้อยโอกาส โดยเน้นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นหลัก แล้วนำเป้าหมายที่ 4 ที่ว่าด้วยการสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต นำการพัฒนาเพราะการศึกษาจะนำไปสู่เรื่องอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องสิทธิมนุษยชนก็ตาม

มหกรรม “ขอนแก่นเมืองแห่งโอกาส” จะจัดขึ้นในวันที่ 18-19 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE) โดยรูปแบบงานและหน่วยงานที่เข้าร่วมยังคงต้องประชุมหารือเพื่อหาข้อสรุปกันต่อไป

แสดงความคิดเห็น