ขอนแก่น

อุดรธานี

หนองคาย

@esanbiz


ธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์
นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่นประกาศแนวคิด “สมาร์ทซิตี้” หรือ เมืองอัจฉริยะก่อนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะประกาศเลือก สมาร์ทซิตี้ 7 จังหวัดคือ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต รวมกับเป็นจังหวัดที่รัฐบาลจะทำาตามยุทธศาสตร์ชาติได้แก่ ฉะเชิงทรา ระยอง ชลบุรี ขอนแก่นเป็นเมืองที่ 7จากนี้ไปมีจังหวัดทั่วประเทศ ประสงค์จะเป็นสมาร์ทซิตี้จะต้องสมัครโดยยื่นความจำานงแล้วมีคณะกรรมการระดับชาติประเมิน เมืองที่ต่อท้าย 7 จังหวัด ต้องเข้าสู่เกณฑ์การสมัครถ้าเปรียบเทียบกับ 7 จังหวัดแรกที่ได้เป็น กับจังหวัดที่อยากเป็นสมาร์ทซิตี้ ซึ่งขอนแก่นนั้นประกาศเจตนารมณ์ ถักทอเครือข่ายและร่วมมือกันสร้างด้วยกันจนได้รับการยอมรับระดับประเทศ

ธวัชชัย โคตรวงษ์
ผู้อำานวยการสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ขอนแก่นเป็น 1 ในจังหวัดที่รัฐบาลประกาศสนับสนุนนำาร่อง 7 จังหวัดแรกในการขับเคลื่อน smart Cityสิ่งที่ Depa จะทำาคือ กำาหนดพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจนของการเป็น smart City ซึ่งได้กำาหนดพื้นที่จังหวัดขอนแก่นไปแล้ว และมีแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่ชัดเจน (Infrastructure) มีระบบจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะสิ่งที่เรากำาลังทำาไอโอที (Internet of ting)สำาหรับความเป็นอัจฉริยะมีทั้งหมด 7 ด้าน เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart economy) การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ(Smart Mobility) พลังงานอัจฉริยะ( Smart energy) สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ( Smart environment) พลเมืองอัจฉริยะ( Smart people) การดำารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart living) การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart governance)ทั้ง 7 ภาคส่วนต้องช่วยกันดำาเนินการและที่สำาคัญก็คือ Depa พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนขอนแก่นเป็นจังหวัด smart City หรือ จังหวัดอัจฉริยะต่อไป

เทพมงคล ประดาพล
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน อบจ.ขอนแก่น

ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่ขอนแก่นทั้ง 26 อำาเภอ ขอยืนยันว่า เราจะเดินหน้าร่วมกันพัฒนาจังหวัดขอนแก่น และจะสนับสนุนงบปรมาณในส่วนของการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสู่ Smart province ให้ได้โดยเฉพาะองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มาร่วมประชุมในชุมวันนี้สายปกครอง กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เราเชิญมาขอยืนยันว่าเราจะเดินหน้าพัฒนาร่วมกัน

ดร.วิญญู สะตะ
ผู้จัดการสำานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ในนามกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกร ผู้เดือดร้อนให้ฟื้นฟูทำามาหากินไร้สารเคมี กำาจัดสิ้นสังคมทราม จะสู้เพื่อประชาชน ให้ความยากจนหมดสิ้น ให้ความเหลื่อมล้ำาหมดไปจากแผ่นดิน ให้ประชาชนจังหวัดขอนแก่นมีกินอย่างยั่งยืน

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ความเป็นพลเมืองอัจฉริยะคือคนที่เรียนรู้ มีความสนใจ ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาขอนแก่นให้เป็นจังหวัดอัจฉริยะ เป็นจังหวัดที่อยู่ดีมีสุข อยู่ในสภาพแวดล้อมดี มีความมั่นคงในชีวิตวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีปณิธานว่าจะเสริมฐานรากระชาธิปไตย เพื่อการพัฒนาและวางรากฐานการบริหารท้องถิ่นสู่สากลเราพร้อมจะสนับสนุนส่งเสริมและเป็นอีกหนี่งพลังที่จะสานกับทุกภาคส่วนให้เกิดพลังทวีคูณ ทั้งด้านการศึกษา การมีจิตสาธารณะ พลเมืองที่ตื่นรู้ และอัจฉริยะ 7 มิติของเมืองขอนแก่นให้พัฒนาไปสู่จังหวัดอัจฉริยะ

วินัย อินเสถียร
สภาคนพิการจังหวัดขอนแก่น

คนพิการขอนแก่นจะมีส่วนร่วมกับสมาร์ทซิตี้ หรือขอนแก่นสมาร์ท 5 หลักคือ หลักที่ 1 คนพิการต้องมีความเข้มแข็งจะต้องให้ความรู้ โอกาสต่อผู้พิการ ด้านการศึกษา การทำางานการจ้างงาน การประกอบอาชีพ ตามศักยภาพของผู้พิการ หลักที่ 2 ต้องเสริมสร้างพลังให้กับองค์กรคนพิการในทุกระดับให้มีส่วนร่วมเรื่องการทำางาน การคิด การออกแบบ การทำากิจกรรมต่าง ๆ หลักที่ 3 องค์กรคนพิการจะมีส่วนร่วมในการเข้าถึงสื่อสิ่งอำานวยความสะดวก เข้าถึงในทุกมิติที่ภาครัฐ สนับสนุน หลักที่ 4 ทัศนคติของคนขอนแก่นจะต้องเรียนรู้ว่า คนพิการจะมีความต้องการแตกต่างกันอย่างไรหรือ จะสนับสนุนกันอย่างไร หลักที่ 5 ขอนแก่นทำางานเป็นเครือข่ายร่วมกันคนพิการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ คนพิการ

วิรุณภพ สุภาพ
ผู้อำานวยการสำานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10

รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้อยู่ในเมืองอัจฉริยะ Smart city และกำาลังจะขยายผล Smart province สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของอากาศ น้ำา ดิน ที่ทุกคนมีส่วนร่วมกัน ทุกคนจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันเราภวานาตัวเป็นองค์กรทันสมัย มีธรรมาภิบาลและจะผสานความร่วมมือขับเคลื่อนขอนแก่นให้เป็นจังหวัดที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดมีมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับสากล มีความร่วมมือในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันจะดำารงสำานักงานให้ Smart offi ce ที่จะเป็นต้นแบบการดูแลสิ่งแวดล้อม การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การจัดการขยะการจัดการพลังงาน ที่สำาคัญการเป็นแหล่งข้อมูลหรืออ้างอิงในเรื่องของห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากลที่จะสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นให้กับทุกๆฝ่ายทั้งผู้ประกอบการและประชาชน ทางสำานักงานฯยินดีที่จะร่วมขับเคลื่อนให้ขอนแก่นสู่ Smart city ได้โดยสมบูรณ์แบบ

กังวาน เหล่าวิโรจนกุล
เลขาธิการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นตัวแทนและจุดศูนย์รวมของธุรกิจการค้า ขอประกาศว่า พร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจ ภาคเศรษฐกิจ รวมไปถึงภาคประชาชนช่วยขับเคลื่อน smart provinceให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงเราจะช่วยสื่อสารคำาว่า smart province ไปให้นักธุรกิจ หรือพ่อค้าแม่ค้าเพื่อที่จะได้มีทิศทางในการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เกิดประโยชน์กับชุมชน ประโยชน์กับเมือง และการลดความเหลื่อมล้ำ คือ ส่วนหนึ่งของ smart province โดย smart economy

วิกานดา เปรมมาตร
ตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น

เราเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับเยาวชนและเด็กเป็นสำาคัญ โดยเรื่องที่องค์กรเน้น คือ วัฒนธรรม การศึกษาและเทคโนโลยีเป็นต้น เรามีกิจกรรมในการขับเคลื่อนจังหวัดขอนแก่น การอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพโดยให้เด็กและเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือจังหวัดขอนแก่นในการพัฒนาดิฉันอยากให้เป็นเรื่องการศึกษาเพราะปัจจุบันเรายังมีเด็กและเยาวชนที่กำาลังศึกษาอยู่จึงอยากให้พัฒนายิ่งขึ้น ทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยควรมีการเรียนพร้อมไปกับการปฎิบัติเพราะสิ่งที่เห็น การเรียนส่วนมากมีแต่ทฤษฎีนักเรียนและนักศึกษาไม่ได้ลงมือปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ จึงทำาให้ไม่สามารถทำาการปฏิบัติเองได้การประชุมใหญ่สมัชชาจังหวัดขอนแก่นวันนี้เป็น Smart province อยากให้เน้นการศึกษาเป็นอัจฉริยะเพราะเด็กถูกปล่อยปละละเลย เยาวชนบางคนยังเข้าไม่ถึง อยากให้เน้นเรื่องการศึกษา เพราะอนาคตเด็กโตขึ้นจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพ

ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล
รองผู้อำานวยการฝ่ายกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์

อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการที่จะขับเคลื่อนพัฒนาประเทศเป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาตลอดจนการบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจขอประกาศเจตนารมณ์ 5 ข้อ ดังนี้คือ 1.จะร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงาน ร่วมคิด ร่วมสร้างร่วมแรง ในการพัฒนาขอนแก่นสู่จังหวัดอัจฉริยะ 2.จะร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดีในเครือข่ายภาคีทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค 3.จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีของภูมิภาคเพื่อนำาองค์ความรู้ไปถ่ายทอดไปยัง ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคสังคม4.จะเป็นแหล่งพัฒนากำาลังพล ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อช่วยให้บุคลากรทั้งหมดของจังหวัดขอนแก่น มีความก้าวหน้า มีความมั่นคงในระดับสังคม ชุมชน และในพื้นที่ต่อไป 5.จะร่วมกับภาคี ทุกภาคส่วนในการที่จะบริหารจัดการชุมชนเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้งหมดทั้งมวล จะใช้สติปัญญาของบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อก้าวและขับเคลื่อนขอนแก่นสู่จังหวัดอัจฉริยะต่อไป

เทพวรรณ เตียมไธสง
เลขาธิการสภาอุตสากรรมจังหวัดขอนแก่น

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นหนึ่งในองค์กรหลักของผู้ประกอบการเอกชนโดยเฉพาะภาคการผลิต. แน่นอนในการที่จะขับเคลื่อนเราก็ต้องส่งเสริมให้มีรายได้มีงานและเศรษฐกิจที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดขอนแก่นของเราสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นเองก็เป็น 1 ใน 14 จังหวัดของประเทศไทย ที่ได้รับการเห็นชอบให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมืองต้นแบบซึ่งมีโมเดลอยู่ที่อำาเภอน้ำาพอง เราซึ่งเป็นองค์กรกลางของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเอกชน ขอประกาศที่จะขับเคลื่อนเมืองให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีและดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

วิพัฒนาชัย พิมพ์หิน
รองประธานที่ประชุมระดับจังหวัดสภาองค์กรชุมชนขอนแก่น

สภาองค์กรชุมชนตำาบลในจังหวัดขอนแก่น จัดตั้งจนถึงปี 2561 จำานวน 166 ตำาบล ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นทุกพื้นที่ 198 ตำาบล ณ ที่นี้ในนามของภาคประชาชน ภายใต้ที่จะทำาจังหวัดขอนแก่นให้ Smart ภายใต้ที่จะทำาให้ “เราเป็นคนบ้านเดียวกัน”สภาองค์กรชุมชนเรามองว่า องค์ประกอบที่จะทำาให้ขอนแก่นเป็นจังหวัด Smart เป็นจังหวัดของทุกคน ต้องมีองค์ประกอบอยู่ 2 อย่าง คือ 1.ประชาชนทุกตำาบลจะต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน การกำาหนดอนาคตตนเองไม่ใช่ให้คนอื่นคิดแทนเรา มีส่วนร่วมกับท้องถิ่น มีส่วนร่วมภาครัฐ มีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนร่วมกันวางแผนว่าแต่ละแห่งเราจะทำาอย่างไร นั่นแสดงว่าประชาชนทุกคนจะต้องรับรู้ 2.เรื่องการจัดทำานโยบายสาธารณะที่จำาเป็นและมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน ภายใต้การมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน ไม่ใช่ว่าดึงมามีส่วนร่วมอย่างเดียว แต่จะต้องเป็นหุ้นส่วนร่วมกัน ในการคิด การทำา การสร้างจากนี้ไปอีก 5 ปี สภาองค์กรชุมชนจังหวัดขอนแก่น จะร่วมกับทุกภาคส่วนในการกำาหนดอนาคตตนเองในการติดตามตรวจสอบร่วมกันทำางานเพื่อที่จะทำาให้ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่ Smart และให้ทุกคนยอมรับ

นายสวาท อุปฮาด
ตัวแทนสมัชชาคนจน

คนจนในจังหวัดขอนแก่น เป็นส่วนน้อยในการเข้าถึงการรับรู้ เป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน ในนามคนจนกับสถานการณ์ที่จังหวัดขอนแก่นกำาลังขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ที่หลายฝ่ายหรือทุกคนมีภาพในอนาคตร่วมกันเราเห็นว่าคนจนมีโอกาสน้อยมากที่จะเข้าร่วมหรือได้รับรู้สถานการณ์เรื่องราวของจังหวัดขอนแก่น และเห็นได้ว่าเปิดให้คนยากจนมีส่วนเข้าร่วมมารับฟังและในฐานะที่เป็นคนจนสิ่งที่ทำาตลอดเวลาหรือแสวงหาความร่วมมือแสวงหาพื้นที่ให้กับกลุ่มคนยากจนแบบนี้มาโดยตลอดผมคิดว่าจากนี้การไปข้างหน้าของขอนแก่น เป็นเป้าหมายที่คนจนจะมีสิทธิ์มีส่วนในการรับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปด้วยกัน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่น่าจะให้คนจนมีส่วนร่วมได้และบรรลุเป้าหมายร่วมด้วยมันจะเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดขอนแก่น ในฐานะที่เป็นตัวแทนของคนจนพร้อมที่จะพัฒนาเมืองตรงนี้ไปพร้อมกันสล็อต ฝากเงินครั้งแรกแจกเครดิตฟรีมากกว่าใครปั่นสล็อตได้แบบจุใจ เว็บสล็อต ใหม่ล่าสุดเว็บตรง แตกง่าย สล็อตเว็บตรง ห้ามพลาดกันเลยในวันนี้สำหรับอีกหนึ่งโปรโมชั่น ที่เราอยากให้ทุกคนได้ สมัคร ufabet