เทศบาลนครขอนแก่น กางแผนปั้นวอล์คกิ้งสตรีท “ศรีจันทร์ซอดแจ้ง”

แผนปฏิบัติการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ ประกอบด้วย
1. จัดกิจกรรมทดสอบแนวคิด 5 โครงการ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาแบบ 2. ทดสอบต้นแบบขนาด 1:1 และกิจกรรมระดมความเห็น ประเมินการใช้งาน 
3. จัดหาคณะทางาน และทำแผนปฏิบัติการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของย่าน
4. สร้างให้เกิดกลไกสนับสนุนทางการเงินและการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ลงทุน
5. สร้างแหล่งบ่มเพาะและเพิ่มศักยภาพของบุคคล และพื้นที่สาธารณะรองรับกิจกรรมสันทนาการ

ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนเมืองโดยการออกแบบกระบวนการด้วยความคิดสร้างสรรค์ วิธีคิดเชิงออกแบบ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคตในการนำไปใช้วางแผนดำเนินการพื้นที่ย่านสร้างสรรค์ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง ตลอดจนเพื่อให้มีคุณค่าในระยะยาวต่อไป

Credit : เทศบาลนครขอนแก่น กิจกรรมเทศบาล

Facebook Comments