หอการค้าฯคาดดัชนีความเชื่อมันอีสานกระเตื้อง แนะรัฐปั้นโครงการกระจายรายได้

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายงานดัชนีภาคบริการ (Non-MPI index) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยการสำรวจข้อมูลผ่านกลุ่มตัวอย่าง ทั้งจากห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน และร้านค้า/บุคคลธรรมดา ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม-5 กันยายน 2561 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทิศทางที่ดีขึ้น

โดยเศรษฐกิจของจังหวัดที่ปรับขึ้นจากเดือนสิงหาคม 1.0 ด้านภาคการบริโภคเพิ่มขึ้น 1.3 การลงทุน 1.5 การท่องเที่ยว 0.9 เกษตรกรรม 0.2 การค้า 0.6 การค้าชายแดน 2.4 และภาคบริการ 0.4 ทั้งนี้สะท้อนจากปัจจัยบวกต่าง ๆ ทั้งราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้น รวมถึงการส่งเสริมและจัดหาตลาดสินค้าเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ตลอดจนการพัฒนาเมือง และการส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองในจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขณะเดียวกันยังมีปัจจัยลบ ได้แก่ สถานการณ์อุทกภัยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ประกอบกับน้ำมันราคาสูงขึ้น และต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรอยู่ในระดับที่สูง ซึ่งส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมปรับลดลง 0.3 และการจ้างงาน 0.3 พร้อมกันนี้ ภาคเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้สะท้อนสิ่งที่ต้องการเร่งให้เกิดการแก้ไข ทั้งหมด 3 เรื่อง คือ 1.แก้ไขปัญหาการกระจายรายได้ของประชาชน 2.การกระตุ้นการบริโภคสินค้าและบริการ และ 3.สร้างระบบหรือกลไกในการลดต้นทุนสินค้าเกษตร

ปรับปรุงเนื้อหาจาก ประชาชาติธุรกิจ

Facebook Comments