ราชภัฏเลย ปั้นศูนย์เรียนรู้พัฒนาอาหารปลอดภัยชุมชน

ผศ.ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย) ได้มอบหมายให้ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาอาหารปลอดภัย

โดยมีนายจักรกฤษณ์  พงษ์อินทร์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้รับผิดชอบโครงการและหน่วยงานภาคีทางด้านการเกษตร รวมถึงภาคประชาชนและประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านดอนบม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประชุมเสวนาเรื่องการผลิตอาหารปลอดภัย ภายในโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาอาหารปลอดภัย โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายธานินทร์ ชัชวัชวิมล หัวหน้ากลุ่มงานอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น , นางมนัสนันท์ ไชยนุรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักงานพัฒนาที่ดินขอนแก่น , นางศิริลักษณ์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ขอนแก่น  และนายมาติน วิลเลอร์ เกษตรกรจากบ้านนาปลาหลาย อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

นายจักรกฤษณ์  พงษ์อินทร์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในกิจกรรมเสวนาครั้งนี้ เป็นการดำเนินโครงการย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีพื้นที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาท้องถิ่น ครอบคลุมจังหวัดขอนแก่น มีเป้าหมายตามแผนงานเพื่อบูรณาการหน่วยงานภาคีระดับจังหวัดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อพัฒนาชุมชนเป้าหมาย โดยโครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาอาหารปลอดภัย เป็น1 ใน 7 โครงการที่มุ่งเน้นให้ชุมชนได้ร่วมเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการผลิตพืชอาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภค

สาระสำคัญของการเสวนาครั้งนี้ประกอบด้วย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการ การจัดเตรียมสิ่งแวดล้อมของฟาร์มเกษตร  , มาตรฐานทางด้านอาหารปลอดภัย และแนวโน้มของความต้องการอาหารปลอดภัยของชุมชนเมืองขอนแก่น  และการบอกเล่าประสบการณ์จาก นายมาติน วิลเลอร์ ตัวแทนเกษตรกรที่ลงมือปฏิบัติตามทฤษฎีเกษตรพอเพียงจนประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะให้แก่ผู้เข้ารับการร่วมกิจกรรมโดยมีประชาชนในชุมชนบ้านดอนบม และนักศึกษา จำนวนกว่า 40 คน เข้าร่วมเสวนา ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมต่างให้ความสนใจในเรื่องกระบวนการจัดการฟาร์มเพื่อพัฒนาอาหารปลอดภัย และได้รับความสนุกสนานจากการบรรยายแบบเป็นกันเองจากวิทยากรรับเชิญที่มีประสบการณ์

สำหรับโครงการศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาอาหารปลอดภัย ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตอาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภคและต่อตัวผู้ผลิตเอง ซึ่งการดำเนินโครงการจะประกอบด้วยกิจกรรมต้นน้ำ การเข้าใจบริบทชุมชนและความต้องการของชุมชน, กิจกรรมกลางน้ำ การพัฒนาชุมชนร่วมกับการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และกิจกรรมปลายน้ำ คือ ด้านการให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการ การหาตลาด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายของกลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชน.

ภัทราวุธ  บุญประเสริฐ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.เลย

แสดงความคิดเห็น