“ฮักแพงแบ่งปัน ร่วมสานฝันสู่ชุมชนตำบลหนองไฮ”

โครงการบ้านพอเพียงชนบทเป็นของสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งสภาองค์กรชุมชนฯได้มีการสำรวจครัวเรือนผู้เดือนร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยและมีแผนการที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยมาก่อนแล้วเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจึงได้มีการเสนอโครงการซ่อมแซมบ้านผู้เดือดร้อนให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าเดิมพร้อมกับกับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในบทความนี้จะขอกล่าวถึง ความฮักแพงแบ่งปัน ร่วมสานฝันสู่ชุมชน คำว่า “ฮักแพง” หมายถึงการการรักใคร่หวงแหน ส่วนคำว่า “แบ่งปัน” นั้นในที่นี้คือการแบ่งปันหรือการช่วยเหลือในสิ่งที่เรามีให้แก่คนอื่น หรือจะเป็นการช่วยให้คนอื่นที่เขาไม่ได้รับโอกาสทางสังคมให้ได้รับโอกาสจากการแบ่งปันหรือการช่วยเหลือในครั้งนี้ และคำว่า “ร่วมสานฝันสู่ชมชุน” นั้นก็คือการที่ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมและร่วมมือด้วยกันในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้แก่ครอบครัว ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของชุมชน กิจกรรมของทางภาครัฐร่วมไปถึงการให้ความร่วมมือช่วยเหลือเจือจุนกันภายในชุมชนเพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชน และยังเป็นการดีที่ทุกคนพร้อมจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆ หากทุกคน ฮักแพงแบ่งปัน ร่วมสานฝันสู่ชมชน ก็จะทำให้ชุมชนของเราได้รับการพัฒนา ได้รู้ถึงปัญหาของชุมชนและได้ช่วยกันแก้ปัญหาพร้อมยังเป็นการเสริมสร้างความรักใคร่ภายในชุมชนก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวคนในชุมชนก็จะมีความสุขและร่วมสานฝันไปด้วยกัน

ตำบลหนองไฮมีประวัติความเป็นมา 150 ปี สภาพภูมิประเทศอุดมสมบรูณ์เหมาะสำหรับการทำการเกษตรเช่นทำนาปลูกข้าว ทำไร่มันสำปะหลัง ปลูกอ้อย ปลูกยางพาราและ เลี้ยงสัตว์เช่น วัว ควาย ไก่เป็ด เป็นต้นใน กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะเป็นตำบลเมื่อ พ.ศ.2508 เมื่อครั้งก่อน พ.ศ. 2350 มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินทางมาจากประเทศลาวประมาณ 12 ครอบครัว ได้มาหาที่อยู่อาศัยที่มีความอุดมสมบูรณ์ในการประกอบอาชีพโดยกลุ่มคนดังกล่าวได้ย้ายถิ่นฐานมาเรื่อยๆ จนมาถึงบริเวณที่ตั้งตำบลหนองไฮในปัจจุบันซึ่งบริเวณนี้มีหนองน้ำขนาดใหญ่และเป็นแหล่งที่อุดมสมบรูณ์บริเวณหนองน้ำมีต้นไทรอยู่บริเวณหนองน้ำซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ก็เริ่มตั้งถิ่นฐานปลูกสร้างบ้านเรือนบริเวณรอบๆ หนองน้ำจึงเรียกบริเวณที่อยู่อาศัยนั้นว่าหนองไฮ (หนองไทร) ต่อมามีการกำหนดชื่อหมู่บ้านจึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองไฮและปัจจุบันตำบลหนองไฮมี 9 หมู่บ้าน หมู่1,6,8,9 ตั้งอยู่บ้านหนองไฮ หมู่2 บ้านโนนสวาท หมู่ 3 บ้านนาอุดม  หมู่ 4 บ้านหนองมะเสี่ยง หมู่ 5 บ้านดอนหมู หมู่ 7บ้านโน่นม่วง

ผู้คนในตำบลหนองไฮส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรทำไรทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลัก โดยส่วนใหญ่เนื่องด้วยสภาพภูมิอากาศเป็นลมมรสุมสามฤดู มีฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาว เหมาะแก่การทำการเกษตรและด้วยความที่มีอาชีพหลักคือการทำการเกษตรจึงทำให้ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่พอเพียง

Nonghai.jpgNonghai1.jpg

Nonghai2.jpgNonghai3.jpg

Nonghai4.jpgNonghai5.jpg

อีกทั้งยังมีภูมิปัญญาชาวบ้านจากผู้สูงอายุอย่างเช่น การสานส่อน สานไซ ทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ การทอผ้า และมีกลุ่ม OTOP สมุนไพรซึ่งทำขึ้นเพื่อใช้ในครอบครัวหรือแม้แต่กระทั่งการทำขายให้แก่กลุ่มคนที่สนใจและยังทำให้ผู้สูงอายุมีรายได้เสริม

Nonghai6.jpgNonghai7(1).jpg

Nonghai7.jpgNonghai8.jpg

รวมทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสุดใจที่ตั้งอยู่ตำบลหนองไฮ ในเขตบ้านนาอุดม คือเจย์ดีหินพันล้านก้อนและวัดภูเกษตรและทุกๆ ปีจะมีประเพณีบุญเดือนสามงานนมัสการเจย์ดีหินพันล้านก้อน ซึ่งเป็นสถานที่ที่น่าสนใจเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลหนองไฮ

นอกจากนั้นยังมีสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองไฮ มีธรรมนูญประชาชนตำบลหนองไฮหรือกฎกติกาการอยู่ร่วมกันของชุมชนซึ่งได้มีการประกาศใช้ในวันที่ 4 มกราคม 2561 ที่มีกฏกติกาทั้งหมด 36 ข้อ ยกตัวอย่างธรรมนูญตำบลหนองไฮ

Nonghai9.jpgNonghai10.jpg

  1. ทุกหมู่บ้านต้องมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ1ครั้ง
  2. ชาวตำบลหนองไฮจะร่วมกันฟื้นฟุที่ป่าอุทยานและป่าชุมชนในพื้นที่
  3. ในงานศพต้องปลอดเหล้า
  4. ห้ามใช้สารเคมีหรือยาปราบศัตรูพืช
  5. ห้ามจับปลาในแหล่งสาธารณะในฤดูกาลวางไข่ เป็นต้น

ในขณะที่คนชุมชนมีทั้งที่อยู่อาศัย มีที่ทำมาหากินแต่ยังมีครัวเรือนบางครัวเรือนยากจน เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ำและตกต่ำกว่าปีที่ผ่านๆ มาบางคนมีนาข้าวแต่ข้าวมีราคาซื้อขายต่ำจึงโละนามาปลูกยางพาราและมันสำปะหลัง แต่ยังประสบปัญหาราคาตกต่ำขาดทุนและไม่มีตลาดรองรับทำให้ชาวบ้านในชุมชนมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ดังนั้นสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองไฮจึงได้เล็งเห็นสภาพปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพ ด้านที่อยู่อาศัย ที่ทำกิน ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ที่ดินเขตอุทยานแห่งชาติ ที่หลุดมือ ทางคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองไฮร่วมกับผู้นำท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ได้ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจเพื่อหาทางช่วยเหลือครัวเรือนผู้เดือดร้อน

ปีที่ผ่านมาทางสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองไฮได้นำปัญหาที่พบเจอในชุมชนนั้นคือปัญหาด้านที่อยู่อาศัย มาร่วมเปิดประเด็นวิเคราะห์ถึงปัญหาและร่วมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขช่วยเหลือชุมชนจากที่ได้ทราบถึงปัญหาแล้วทางสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองไฮได้ร่วมประชุมกับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญจึงได้รับงบประมาณมาช่วยเหลือครอบครัวที่เดือนร้อนด้านที่อยู่อาศัยเพื่อซ่อมแซมต่อเติม 21 จำนวนครัวเรือน ให้ทางสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองไฮเสนอของบประมาณโครงการบ้านพอเพียงชนบทปี2561 จากหน่วยงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนต่อมาหน่วยงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้ให้โค้วต้ามา 15 ครัวเรือน คิดเป็นเงิน 285,000 บาท หลังจากได้รับงบประมาณสนับสนุนมาแล้วทางคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองไฮได้ประชุมประชาคมว่าครัวเรือนไหนสมควรที่จะได้รับงบประมาณในการช่วยเหลือสนับสนุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเป็นลำดับต้น

เมื่อได้ครัวเรือนผู้เดือดร้อนแล้วทางคณะกรรมการองค์กรชุมชนตำบลหนองไฮได้แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างตรวจรับวัสดุอุปกรณ์และมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนหลังจากซื้อวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างให้แล้วทางผู้นำชุมชนและจิตอาสาได้ร่วมกันสร้างซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้ครอบครัวผู้เดือดร้อนโดยเจ้าของบ้านเป็นผู้ออกค่าอาหารเพื่อเป็นการขอบคุณทีมงานที่มาช่วยซ่อมแซมบ้าน

ตัวอย่างครัวเรือนผู้เดือนร้อนด้านที่อยู่อาศัยที่ได้รับการช่วยเหลือในการซ่อมแซมจากสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองไฮ

  1. นายชมภู หมุนดี

Nonghai11.jpgNonghai12.jpg

( ภาพก่อนดำเนินงาน )                                   (ภาพหลังดำเนินการ)

  1. นายเวียงยศ กงทอง

Nonghai13.jpgNonghai14.jpg

(ภาพก่อนดำเนินงาน)                             ( ภาพหลังดำเนินการ)

  1. นางกงสี เดชหาญ

Nonghai15.jpgNonghai16.jpg

( ภาพก่อนดำเนินงาน)                        (ภาพหลังดำเนินการ)

  1. นายสมพงษ์ นามวงศ์

Nonghai17.jpgNonghai18.jpg

(ภาพก่อนดำเนินงาน)                                 (ภาพหลังดำเนินการ)

อย่างไรก็ตามสิ่งที่ได้รับหลังจากการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยของผู้เดือดร้อนที่เห็นได้ชัด คือ

1.เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

2.เกิดความรักใคร่

3.มีการช่วยเหลือแบ่งปัน

4.ครัวเรือที่ได้รับการช่วยเหลือและได้รับงบประมาณมีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น

5.ผู้ให้มีความสุขและเต็มใจที่จะให้การช่วยเหลือ ส่วนผู้รับก็มีความสุขและขอบคุณในการช่วยเหลือจากทุกๆ ฝ่ายควรเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นการให้เปล่าแต่ครัวเรือนเหล่านั้นต้องเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมประกอบอาชีพสุจริต

ทั้งนี้การดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงชนบทมีกรอบการทำงานเงื่อนไขหลายข้อ ของคณะทำงานมีปัญหา อุปสรรค คนทำงานต้องเรียนรู้และแก้ปัญหาไปพร้อมกัน อาจจะคิดแตกต่างไปบ้างแต่เราไม่เคยแตกแยก เราเป็นสังคมถ้อยทีถ้อยอาศัยมาโดยตลอด

นี้เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งของความสำเร็จของโครงการบ้านพอเพียงชนบทภายใต้การทำงานของสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองไฮ และองค์กรภาคีต่างๆ ที่มีส่วนร่วมและให้การช่วยเหลือให้ครัวเรือนผู้ยากไร้มีคุณภาพชีวิตที่ดี้ขึ้น และสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองไฮจะช่วยกันผลักดันทำชุมชนให้น่าอยู่ ทำบ้านพอเพียงเป็นบ้านแห่งความสุข เราจะ “ฮักแพงแบ่งปันร่วมสานฝันสู่ชุมชน” ตลอดไป

บทความโดย ขบวนจังหวัดอำนาจเจริญและพอช.อีสาน 

แสดงความคิดเห็น