ทูตเยอรมัน เยือนมทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นฟื้นเทคนิคไทย-เยอรมัน

       เอกอัครราชทูตเยอรมันเยือนมทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นพร้อมสนับสนุนเสริมสร้างความเข็มแข็งด้านการศึกษาฟื้นเทคนิคไทย-เยอรมัน

      นายเกออร์ค ชมิคท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย เดินทางเยือนวิทยาเขตขอนแก่น โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ผู้บริหาร มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สมาคมศิษย์เก่านักเรียนเยอรมนี บุคลากรและนักศึกษา ให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมนิทรรศการประวัติความเป็นมา วิทยาเขตขอนแก่น ที่ก่อตั้งจากสัญญาความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2506 ใช้ชื่อว่า วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น แต่บุคคลทั่วไปนิยมเรียกว่า “เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น”

ปัจจุบันเป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาโทในด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ซึ่งมีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 1,000 คน ภายใต้ปณิธานว่า “เราจะพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล”  ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตขอนแก่นได้มีพิธีเปิด “วิทยาลัยไทยไมสเตอร์” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยฯ  Dr.Christine Falh Grosses ที่ปรึกษาทูตฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันร่วมในพิธีเปิด

โดยในปี 2518 เข้าร่วมเป็นวิทยาเขตหนึ่งในสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระราชทานนามเป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” ในปี 2531

       จากสายสัมพันธ์ที่รัฐบาลไทย-รัฐบาลเยอรมนี มีมาช้านาน ทำให้นายเกออร์ค ชมิคท์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย ที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อช่วงปลายปี 2561 ได้ให้ความสนใจและเดินทางมาเยือนครั้งนี้ พร้อมทั้งยินดีให้การสนับสนุนในระดับรัฐบาล ระดับท้องถิ่นอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม การศึกษา หรืออื่นๆ ทั้งนี้วิทยาเขตขอนแก่น มุ่งมั่นแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบ RMUTI THAI MEISTERSCHUL โดยมีการส่งคณาจารย์ไปศึกษาและดูงาน ในหลักสูตร ไมส์เตอร์ ที่ประเทศเยอรมนี มีการส่งนักศึกษาและคณาจารย์แลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนาการศึกษาการประสานความร่วมมือกัน


แสดงความคิดเห็น