เปิดแล้ว งานเกษตรภาคอีสาน ’62 เดินหน้าดันเกษตรสู่ยุค4.0

      ม.ขอนแก่นเปิดงาน วันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ยกระดับเกษตรยุคใหม่สู่เกษตร 4.0 หวังเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากเกษตรกรให้เข้มแข็ง ระหว่างวันที่ 25 มกราคม- 3 ก.พ.62 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัดพิธีเปิดงาน วันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 โดยมี  ลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี  ณ นิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยงานวันเกษตรภาคอีสาน  ประจำปี 2562 นี้ จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 25 มกราคม- วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น


           ดร.สมศักดิ์  จังตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า แม้ว่าจากการพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมาสามารถทำให้ภาคการเกษตรเจริญก้าวหน้าไปอย่างมากแล้ว แต่ประชากรส่วนใหญ่ของภาคอีสานยังมีรายได้ต่ำ มีฐานะยากจน ขาดโอกาสในการแข่งขันและขาดโอกาสในการพัฒนาอาชีพเกษตรเพื่อความอยู่ดีกินดียิ่งขึ้น ฉะนั้นการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน จึงมีจุดมุ่งหมายจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และนำเสนอความรู้ แก้ไขปัญหา ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตรจากทุกภาคส่วนสู่ภาคการเกษตรได้อย่างครบวงจร ซึ่งเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปสามารถนำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สมดังเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” ของรัฐบาล ที่เป็นการกระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่ให้เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกร เป็นแรงบันดาลใจในการเลือกเส้นทางวิชาชีพ จากภาพรวม เห็นได้ว่ากิจกรรมครั้งนี้ ล้วนแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้ในหลายมิติ ซึ่งส่งผลดีโดยตรงต่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนภาคอีสานทุกครัวเรือนสืบไป


            รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า จัดงานวันเกษตรภาคอีสานขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 29 จากรายงานผลการจัดงานในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าเที่ยวชมงานมากกว่า 500,000 คน และมีเงินหมุนเวียนสะพัดมากกว่า 600 ล้านบาท ซึ่งส่งผลดีโดยรวมต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นอย่างยิ่ง โดยในปีนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการทางการเกษตรของทั้งภาครัฐ และเอกชน  เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล “การตลาดนำการผลิต”เรื่องการเกษตรสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งจะเชื่อมโยงในส่วนของการเกษตรแปลงใหญ่ Zoning by Agri-Map มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน แผนผลิตข้าวครบวงจร


            นายลักษณ์ วจนานวัช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน  ประจำปี 2562 เป็นการสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการที่พัฒนาและช่วยผลักดันให้พี่น้องเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้การน้อมนำศาสตร์ของพระราชาในด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานำเสนอในรูปแบบนิทรรศการในงานครั้งนี้ ยังเป็นความรู้ในการดำเนินชีวิต ที่นำไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร ในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศไทย และ ยังเป็นการพัฒนาภาคเกษตรไทยก้าวสู่ “Thailand 4.0” ที่มีภาคเกษตรเป็นตัวหลักสำคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งเชื่อว่า ความรู้ นวตกรรม เทคโนโลยี และ ภูมิปัญญาในงานครั้งนี้จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกษตรกรไทยซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้พึ่งพาตนเอง สร้างความเข้มแข็งในภาพรวมของประเทศต่อไป


ผู้ที่สนใจสามารถเที่ยวชม วันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ได้ระหว่าง วันศุกร์ที่ 25 มกราคม- วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย จัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ในการนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมถึงการแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการและวิจัยทางการเกษตรของนักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและเกษตรกร  การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชน การฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป  และการจำหน่ายสินค้า OTOP จากทั่วทุกภาคของประเทศ


แสดงความคิดเห็น