ธปท.ชี้แนวโน้มศก.ปี62โตขึ้นหลังเลือกตั้ง ห่วงหนี้ครัวเรือนพุ่ง

       ธปท.เผยแนวโน้มเศรษฐกิจอีสานปี’62โตขี้นต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหนุนจากการเลือกตั้ง ภาครัฐขับเคลื่อนการลงทุนและมีมาตรการขับเคลื่อนกลุ่มฐานราก การค้าโลกที่ขยายตัวต่อเนื่อง เตือนระวังหนี้สินครัวเรือนเพิ่มสูงและการโต้ตอบของประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้น

ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายประสาท สมจิตรนึก ผอ.อาวุโส ธปท.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แถลงแนวโน้ม เศรษฐกิจอีสานปี’62 ว่าเศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวครอบคลุมมากขึ้นและการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นจะช่วยสร้างความชัดเจนให้กับนักลงทุน รายได้ภาคครัวเรือนฟื้นตัวดีขึ้น ทั้งในภาคเกษตรกรรมและนอกเกษตรกรรม  ภาครัฐขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและมีมาตรการสนับสนุนกลุ่มฐานรากอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการค้าโลกที่ขยายตัวแม้จะชะลอลงบ้างสนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตเพื่อส่งออกรวมไปถึงการจ้างงาน

โดยปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระวังคือหนี้สินครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงยังเป็นปัจจัยกดดันการบริโภค แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อหนี้ภาคครัวเรือนและต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจ ติดตามความเสี่ยงภาวะเอลนีโญ ที่อาจส่งผลต่อภาคเกษตรกรรม  อีกทั้งความเสี่ยงต่อมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐและการตอบโต้ของประเทศคู่ค้าเพิ่มขึ้น

  นายประสาท ยังได้กล่าวถึงเศรษฐกิจไตรมาส4 / 61 ที่ผ่านมาว่า ขยายตัวต่อเนื่องตามการบริโภคภาคเอกชน  ทั้งการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 และสินค้าคงทนหมวดยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7และการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวต่อเนืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 จากการลงทุนก่อสร้างร้อยละ 15.4 และการลงทุนในเครื่องจักรเพิ่มขึ้นร้อย46.6 อุปกรณ์สำหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวจากอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร จากการเปิดหีบอ้อยที่เร็วกว่าปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.3

อย่างไรก็ตามการใช้จ่ายภาครัฐหดตัวต่อเนื่อง ทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ร้อยละ 0.88 สำหรับอัตราการว่างงานสูงขึ้นจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย อยู่ที่ร้อยละ 0.8 จากการจ้างงานในภาคเกษตรกรรมและภาคการผลิตที่ลดลง ด้านเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินชะลอลงอยู่ที่ร้อยละ 4.3ส่วนสินเชื่อคงค้างอยู่ที่ร้อยละ 5.4ขยายตัวสูงขึ้นจากสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์เป็นสำคัญ

 

แสดงความคิดเห็น