ดันขอนแก่นสู่เมืองต้นแบบTOD ภาคอีสาน

        สนข.เปิดเวทีรับฟังเสียงชาวขอนแก่น รอบ 2 ศึกษาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน ส่งเสริมระบบราง พัฒนาศักยภาพเมือง ภายใต้โครงการ “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” เผยขอนแก่นเป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงอนาคตมีเส้นทางระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ผ่านหลายโครงการ

วันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ห้องคอนเวนชั่น3 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สนข.ได้จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” เพื่อรับฟังความคิดเห็นโครงการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียติจากนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน

      รศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร์ ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) จึงเป็นหัวใจสําคัญ ในการชี้นําการพัฒนาเมือง ชุมชน และสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กระจายความเจริญไปยังภูมิภาคตามแนวสายทาง ตลอดจนเอื้อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรม แหล่งงาน แหล่งที่พักอาศัย และกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม สร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมการเดินทาง ด้วยระบบขนส่งมวลชนและการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตกับประชาชน

จังหวัดขอนแก่นนับว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพการเติบโตด้านเศรษฐกิจและสังคมสูง โดยจากการสำรวจในปี 2560พบว่าเป็นจังหวัดที่มีอัตราGPPสูงเป็นอันดับสอง ของภาคอีสานอัตราการเพิ่มประชากรสูงโดยเฉพาะบริเวณสถานีรถไฟขอนแก่นมีประชากรอยู่หนาแน่นเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคและในอนาคตยังมีแนวเส้นทางระบบขนส่งทางรางขนาดใหญ่ผ่านหลายโครงการ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-นครราชสีมา –หนองคาย โครงการรถทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น และโครงการรถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น-หนองคายเป็นต้น

สำหรับการกำหนดกรอบพื้นที่เพื่อการจัดทำผังเฉพาะพื้นที่ในรัศมี3กม.รอบสถานีรถไฟขอนแก่นและกำหนดประเด็นการออกแบบพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบTOD จ.ขอนแก่นจากนั้นจะต่อยอดการทำงานในลักษณะเครือข่ายร่วมพัฒนาเมืองต้นแบบ ตั้งแต่การร่วมให้ข้อมูล ความต้องการ แนวคิดและแนวทางในการพัฒนาที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

    รศ.ดร.ยงธนิศร์ กล่าวต่อ ทั้งนี้ การศึกษาเมืองต้นแบบ “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” โดย สนข.สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้ทำการศึกษาข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองให้ควบคู่กับการพัฒนาคมนาคมทางราง ซึ่งเป็นระบบขนส่งที่ประหยัด ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

โดยทาง สนข.จะคัดเลือก 3 เมืองต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบสำหรับทุกคน มีการจัดวางผังเมืองที่สวยงาม มีสถานที่บริการประชาชนเพียบพร้อมทั้งด้านที่พักอาศัย ศูนย์การค้า พื้นที่สันทนาการ ความปลอดภัย และที่สำคัญต้องสามารถเชื่อมโยงกับการขนส่งได้ทุกระบบ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของชุมชนรวมถึงสร้างเมืองให้เติบโตอย่างมีระบบ ซึ่งขอนแก่นก็เป็นหนึ่งในเมืองที่มีโอกาสเป็นเมืองนำร่องในการพัฒนาโครงการนี้ด้วย รศ.ดร.ยงธนิศร์ กล่าว

 

 

แสดงความคิดเห็น