ทน.ขอนแก่นปั้นสู่”เทศบาลดิจิทัล”

    เทศบาลนครขอนแก่นเดินหน้าสร้างความเข้าใจ “เทศบาลดิจิทัล” เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนและการบริหารจัดการองค์กร สนองตอบนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมสีโห นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม “การขับเคลื่อนเทศบาลดิจิทัล เทศบาลนครขอนแก่น” โดยมีนายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรี ,นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี ,สมาชิกสภาเทศบาล ,หัวหน้าส่วนการงานเทศบาล และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อภิศักดิ์ พัฒนจักร อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย โดยการประชุมในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงานของเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำงานของเทศบาล ได้เล็งเห็นความสำคัญ ตั้งเป้าหมายเดียวกัน และ ร่วมมือกันปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ตั้งเป้าหมายไว้ว่า หากเทศบาลนครขอนแก่นได้มีการขับเคลื่อนให้เป็นเทศบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว จะส่งผลดีต่อการพัฒนาเมืองขอนแก่น ทั้งต่อการให้บริการประชาชน ยกตัวอย่างเช่น

1. เคาน์เตอร์บริการ (Front Desk e-Services) เกิดความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และมีจำนวนคิวที่ลดลง
2. ชุดเคลื่อนที่ออกบริการชุมชน (Portability Services)เป็นการบริการแบบจุดเดียว (One Stop Services)
3. โทรศัพท์มือถือ (Mobile Services)
เป็นระบบรักษาความปลอดภัย พิสูจน์ตัวตน คุ้มครองข้อมูล และประชาชนไม่เสียเวลาติดต่อที่เคาน์เตอร์ ไม่มีค่าเดินทาง/ที่จอดรถ

     โดยยังส่งผลดีต่อการทำงานของพนักงานเทศบาล คือ มีระยะเวลาในการตรวจสอบ รับรอง ติดตามระบบข้อมูลสารสนเทศ ลดความผิดพลาด และเพิ่มความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว ตลอดจนยังได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิคการจัดการปัญหาโดยใช้ดิจิทัลและความร่วมมือ

นอกจากนั้น ยังส่งผลทำให้มีระบบแจ้งเตือนภัย (Dash Boards) เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาลเห็นถึงแนวโน้มที่จะเกิดเหตุการณ์ผิดปกติในการปฏิบัติงาน และมีระบบการวิเคราะห์ พยากรณ์ (Data Analytics / Forecast) เพื่อประกอบการวางกลยุทธ์ ๆ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของผู้บริหารเทศบาล

    สำหรับการขับเคลื่อนเทศบาลดิจิทัลชองเทศบาลนครขอนแก่นนั้น ยังมีได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “ ภายใต้โครงการพัฒนาเทศบาลนครขอนแก่นสู่เทศบาลดิจิทัล” ระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น และ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบกับเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ,พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล , พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๔) [การพิสูจน์-ยืนยันตัวตนทางดิจิทัล]

ข้อมูล:เทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

แสดงความคิดเห็น