รมต.คมนาคม ดึงงบกลาง 751 ลบ. เร่งศึกษารถไฟความเร็วสูงโคราช-หนองคาย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 2 ก.ค.3562 พิจารณาอนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดงานโยธาโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อการเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย ระยะที่ 2 (ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย) ระยะเวลาดำเนินการ 19 เดือน วงเงิน 751.624 ล้านบาท ประกอบด้วย​

1. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 112,743,700 บาท ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ส่วนที่เหลือ จำนวน 638,881,100 บาท ให้ ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 โดยเสนอ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามขั้นตอนต่อไป

​2. อนุมัติให้ ร.ฟ.ท. ได้รับการยกเว้นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณและมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาในครั้งนี้ เฉพาะในส่วน ที่เกี่ยวกับสัดส่วนการได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในปีแรก ที่กำหนดไว้ว่าต้องได้รับการจัดสรรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินรายจ่ายส่วนที่เป็นงบประมาณทั้งสิ้น

สำหรับการขออนุมัติการดำเนินการดังกล่าว มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายแบ่งเป็นค่าตอบแทนบุคลากรจำนวน 506,928,400 บาท ค่าใช้จ่ายตรง (ค่าใช้จ่ายสำนักงาน, ค่าสำรวจ ทดสอบและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) จำนวน 195,524,725 บาท และภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 49,171,718.75 บาท

โดยอยู่ภายในกรอบสัดส่วน การก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายที่กำหนด ว่าต้องไม่เกินร้อยละ 8 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

เรียบเรืยงเนื้อหาจาก ประชาชาติธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น