อุดรฯหนุนผลิตผ้าทอมือ รุกตลาดสากล

อุดรธานีหนุนอุตสาหกรรมผ้าทอมือ 4.0 พัฒนาแผนแม่บทเพิ่มขีดความสามารถรุกตลาดสากล

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดอุดรธานีว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องมุขมนตรี โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 จัดการพิธีเปิดการสัมมนาชี้แจงโครงการ และจัดทำแผนแม่บทอุตสาหกรรมผ้าทอมือจังหวัดอุดรธานี ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มธุรกิจเป้าหมายอุดรธานี 4.0 กิจกรรมหลัก การพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดอุดรธานีสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน

นายสมชัย เผ่าผา ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กล่าวว่า ตามที่จังหวัดอุดรธานีได้รับอนุมัติโครงการ และงบประมาณจังหวัดเหลือจ่าย ประจําปีงบประมาณ 2562 ให้กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 เป็นหน่วยดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจ ให้แก่ กลุ่มธุรกิจเป้าหมายอุดรธานี 4.0 กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดอุดรธานีอุตสาหกรรม 4.0 วงเงิน 500,000 บาท เพื่อจัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมผ้าทอมือของจังหวัดอุดรธานี สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจผ้าทอมืออุดรธานี

ให้สามารถนำแผนแม่บทในการส่งเสริมและพัฒนาผ้าทอมืออุดรธานี ไปจัดทำคำของบประมาณประจำปี 2564 – 2565 โดยบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยร่วม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจผ้าทอมือ เพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจผ้าทอมือ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นไปตามความต้องการของตลาด และก้าวสู่ตลาดสากล

การจัดทำแผนแม่บทในครั้งนี้ใช้หลักวิชาการ ประกอบด้วย swot analysis, Tows Matrix และ Business model canvas โดยมีเป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจผ้าทอมือจังหวัดอุดรธานีตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ให้ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาตามความต้องการ และแก้ไขปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการเชื่อมโยงเครือข่าย

โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 90 คน แบ่งเป็น 1.ต้นทางคือผู้ผลิตวัตถุดิบ เช่น ผู้ผลิตเส้นไหม-ฝ้าย ผู้จำหน่ายสีย้อม จำนวน 20 คน 2.กลางทาง ได้แก่ ผู้ทอผ้า ผู้แปรรูปภาพจำนวน 40 คน 3.ปลายทาง ได้แก่ ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือ จำนวน 20 คน และ 4. ผู้มีส่วนได้-ส่วนเสีย หน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ในพื้นที่ 10 คน

ในการสัมมนาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรจำนวน 5 ท่าน จากสถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจำนวน 2 ท่าน, ภาคเอกชน จำนวน 2 ท่าน และภาครัฐ จำนวน 1 ท่าน

“วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้ได้แผนแม่บท ในการพัฒนาธุรกิจผ้าทอมือ ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง สามารถยกระดับผ้าทอมือจังหวัดอุดรธานีให้ก้าวสู่ตลาดสากล” ผอ.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 กล่าว

โดยในระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2562 จังหวัดอุดรธานีได้จัดงาน GMS FABRIC EXPO 2019 หรือ มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 3 ที่ ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์ ฮอลล์ อุดรธานี ซึ่งภายในงาน พบกับผ้าทอมือคุณภาพดีกว่า 160 แห่งจากอุดรธานี, 20 จังหวัดในภาคอีสาน และ 5 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมถึงนิทรรศการผ้าทอมือที่ทรงคุณค่า และ GMS Multimedia Pavillion

แสดงความคิดเห็น