สถานการณ์น้ำอีสานวิกฤต เขื่อนอุบลรัตน์หนักสุดปริมาณน้ำใช้ได้ -8.44 ลบ.ม.

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ไทยวอเตอร์ได้จัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติและรายงานผลผ่านเว็บไซต์ http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/rid_bigcm.php ทั่วประเทศ ภายหลังสรุปข้อมูลในวันที่  17 กรกฎาคม 2562 โดยในภาคอีสานมีเขื่อนกักเก็บน้ำทั้งหมด 12 เขื่อน สามารถกักเก็บน้ำได้ 8,368 ลบ.ม. ทว่าในปี 2561 สามารถกักเก็บน้ำได้ 3,687 ลบ.ม. เท่านั้น ส่งผลให้ปี 2562 ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคทั้งภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันมีน้ำใช้ทั้งภูมิภาคเพียง 2,648 ลบ.ม. สำหรับพื้นที่วิกฤตมากที่สุดคือ เขื่อนอุบลรัตน์มีน้ำในอ่างพียง 573  ลบ.ม. มีปริมาณน้ำใช้ได้จริง -8.44 ลบ.ม. เท่านั้น (โปรดดูสถิติในตารางประกอบ)

ตารางแสดงสถิติน้ำในเขื่อนภาคอีสาน

สิ่งที่ยังเป็นเรื่องค้างคาใจประชาชน นั้นได้ตั้งคำถามมาหลายยุคหลายสมัยถึงมาตรฐาน กฎเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่ภาครัฐอ้างถึงการประเมินระดับน้ำทุกวันตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์อย่างครบถ้วนทุกครั้งที่ประชาชนมีความห่วงกังวล ทว่าปัญหาน้ำท่วมน้ำ น้ำแล้ง น้ำไม่พอใช้ทั้งบริโภคและอุปโภค น้ำเพื่อการเกษตรที่ประชาชนตั้งตารอว่าปีนี้จะมีน้ำทำนา ทำไร่ หรือไม่ เพราะเป็นแหล่งรายได้หลักของคนอีสาน

หากไม่มีแหล่งรายได้เศรษฐกิจก็ล่มทั้งภูมิภาค ใครเป็นผู้รับผิดชอบ มีแนวทางการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคำกล่าวอ้างว่าได้ทำตามกฎเกณฑ์การประเมินน้ำแล้วหรือไม่ โปรดทบทวนการทำงานของท่านให้มีประสิทธิภาพ ทำงานตอบสนองความต้องการของประชาชน

แสดงความคิดเห็น