เปิดป้ายหมู่บ้านราชมงคล

มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เปิดป้ายหมู่บ้านราชมงคล มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น นำคณาจารย์ บุคลากร ลงพื้นที่ เปิดป้ายหมู๋บ้านราชมงคล ณ หมู่บ้านโนนสะอาด ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น หมู่บ้านราชมงคลเป็นหมู่บ้านที่ มทร.อีสาน มีจุดประสงค์บริการวิชาการในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย ฯหรือวิทยาเขต ประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร มุ่งให้เกิดการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้ชาวยศาสตราจารย์วรุณทืพย์ ฉัตรจุฑามณี หัวหน้าโครงการฯได้ให้ข้อมูล หมู่บ้านโนนสะอาด พื้นที่ให้บริการดังนี้ เป็นหมู่บ้านขนาดกลาง จำนวน ๑๒๐ ครัวเรือน ประชากร ๔๗๗ คน สังคมหมู่บ้านอยู่แบบพอเพียงพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นพี่เป็นน้อง มีอาชีพที่สำคัญคือการเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าว อ้อย และผักหวาน ปลูกพืชสวนครัวไ้ว้ประกอบอาหารเหลือกินนำออกขาย และสำคัญที่สุดคือชุมชนร่วมใจกันดูแลพื้นที่ป่าชุมชนจำนวน๖๐๐กว่าไร่ และอนุญาตให้พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์ป่าแบบมีส่วนร่วมและดูแลให้คงอยู่ตลอดไป

นอกจากนั้น ยังมีปราชญชาวบ้านที่ มีความสำคัญด้านการทอกก แปรรูปเป็นเสื่อ ของใช้ต่างๆ การทอผ้าไหมเป็นต้น ทั้งนี้เริ่มดำเนินโครงการ มาสองปี จนขึ้นรูปกิจกรรมทีสำคัญได้หลายอย่างเช่น การร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมการเลี้ยงกบและจัดทำธนาคากบ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ใช้พื้นที่เดิมโรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ พัฒนาเป็นห้องแสดงนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑืชุมชน การเย็บบายศรี การต่อยอดผลิตภัณฑ์จากกก เป็นต้น

ด้าน ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต ได้ให้ความสำคัญต่อการบริการวิชาการโดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน พร้อมให้การสนับสนุนเต็มรูปแบบ การลงพื้นที่ครั้งนี้ ให้คณะทำงานเร่งสำรวจความต้องการเพิ่มเติมที่สำคัญ อาทิเช่น เรื่องพลังงาน การพัฒนาแหล่งน้ำ การผันน็ำมาใช้ประโยชน์ โอกาสนี้ ได้ร่วมพบปะผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่น

แสดงความคิดเห็น