บทบาท Science Park กับการพัฒนา Smart City

หนังสือพิมพ์อีสานบีชได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับ ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่อแนวทาง ความคิด การขับเคลื่อน บทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในกระบวนการพัฒนาจังหวัดในรูปแบบของ Smart City

“ในฐานะที่ผมทำ startup ผมก็อยากจะให้ใครที่อยากจะทำ startup ในด้านสมาร์ทซิตี้ อยากให้มาทำที่ขอนแก่น โดยตั้งใจไว้ว่าอยากให้เมืองขอนแก่นเป็นพื้นที่สำหรับทดสอบระบบต่างๆ ที่จะได้มีการพัฒนาขึ้น เมื่อมีการทดลองใช้งานจนได้ผลแล้วจะสามารถขยายไปยังพื้นที่อื่นก็มีความเป็นไปได้”

“โดยอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นพื้นที่สำหรับการเพาะบ่ม ไอเดีย และการแนะนำกระบวนการพัฒนาต่อยอด เพื่อให้ startup ที่เข้ามาร่วมทำงาน สามารถพัฒนาระบบไปในทิศทางที่เหมาะสม ตามกระบวนการที่ถูกต้อง”

“จุดเริ่มต้นของนวัตกรรมก็อยากให้มาอยู่ที่นี่ ถ้าจะทำในรูปแบบของมหาลัยเลย มันก็จะอยู่ในรูปแบบเดิมๆ พอมี ซายน์ปาร์ค ก็จะแลดูมีความใกล้ชิดกับคนข้างนอก คือตั้งใจอยากให้ ขอนแก่น ซายน์ปาร์ค แห่งนี้เป็นประตูเชื่อมระหว่างมหาวิทยาลัยกับเมือง อาจเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ตั้งแต่ในระดับเยาวชน จนกระทั่งถึงสเกลระดับภาคธุรกิจ เอกชน”

ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ให้ความเห็น

 

ปัจจุบันอุทยานวิทยาศาสตร์เปิดให้บริการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปสู่ภาคเอกชนในภูมิภาค โดยการนำทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานวิจัยและพัฒนาในภาครัฐมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย พื้นที่สำหรับให้บริการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการภาคเอกชน ทางการให้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือสำหรับการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์ออกแบบนวัตกรรม สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องประชุม และสำนักงาน ตั้งอยู่ที่ 123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

แสดงความคิดเห็น