CASCAP รุก “เมืองเลย” ปราบพยาธิใบไม้ตับ

ในภาพอาจจะมี 16 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่มวันที่ 1 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เข้าร่วมประชุมวิชาการโรคพยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และโรงพยาบาลเลย ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อ.เมืองเลย จ.เลย มี ศ.พญ.นิตยา ฉมาดล พร้อมด้วย ศ.นพ.วัลลภ เหล่าไพบูลย์ ที่ปรึกษาสถาบันฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม เลขานุการสถาบันฯ เข้าร่วมประชุมวิชาการและบรรยายให้ความรู้ ใน “งานประชุมวิชาการโรคพยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดี” ตามยุทธศาสตร์ทศวรรษการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีปี 2559-2568 กระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้ประกอบไปด้วยแพทย์ จนท.ผู้รับผิดชอบงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจากทุกอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเมือง จำนวนกว่า 130 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

จากนั้น รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม ได้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ในหัวข้อ “Update: Liver fluke associated cholangiocarcinoma genesis” และ ศ.นพ.วัลลภ เหล่าไพบูลย์ ได้บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การตรวจคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในปัจจุบัน ถอดบทเรียนจากโครงการCASCAP” จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ “รู้จักมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อชีวีมีสุข” โดย รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม และได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมอบรมซักถามข้อสงสัย

โรคมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma) เป็นภัยเงียบที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก แม้หน่วยงานทางสาธารณสุขจะพยายามรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ในการระวังป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับอย่างต่อเนื่อง กระทั่งทำให้การระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับในไทยลดลงเป็นลำดับ จากร้อยละ 36 ในปี 231 มาเป็นร้อยละ 10 ในปี 2545 แต่ยังพบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในประชากร บริเวณรอบ ๆ แหล่งน้ำจืด ที่อายุมากกว่า 40 ปี ผันแปรอยู่ระหว่างร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 70 และยังพบสถิติการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี อยู่ระหว่าง 93-318 คนต่อแสนประชากรต่อปี ซึ่งสถานการณ์อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งท่อน้ำดีไม่ได้มีแนวโน้มลดลงตามโรคพยาธิใบไม้ตับอย่างที่่ควรจะเป็น

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ห้องรับแขก และสถานที่ในร่ม

ทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โดยดำเนินการผ่าน โครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดีในปี 2568 ตามยุทธศาสตร์ทศวรรษการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีปี 2559-2568 โดยเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ส่งผลให้เกิดการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเกิดความยั่งยืน และผลักดันให้เป็นการดำเนินงานปกติในอนาคตต่อไป มีพื้นที่ดำเนินการ 29 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนบน และจังหวัดสระแก้วในภาคตะวันออก

แสดงความคิดเห็น