มข.เปลี่ยนรักษาการแทนอธิการฯ หมอชาญชัยกลับคณะแพทย์/ดัน“หมอธรา”รับตำแหน่งแทน

ครบวาระ 6 เดือน ตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี มข.“หมอชาญชัย”  ขอกลับคณะแพทย์ฯ  สภามหาวิทยาลัยฯแต่งตั้ง “หมอธรา” รักษาการรองบริหารฯขึ้นดำรงตำแหน่งรักษาการอธิการบดีคนใหม่แทน  พร้อมปรับทีมรักษาการรองอธิการบดีที่มีตำแหน่งบริหารองค์กรอื่นให้เหลือเพียงตำแหน่งเดียว และ” หมอธรา” ได้แต่งตั้งให้ “หมอชาญชัย” เป็นที่ปรึกษาอธิการบดีฯ

หลังจากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีมติเลือกรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่ได้ถูกร้องเรียนว่า กระบวนการสรรหาเป็นไปโดยมิชอบ จึงไม่สามารถนำชื่อทูลเกล้าขอพระราชทานโปรดเกล้าฯแต่งตั้งได้ สภามหาวิทยาลัยฯจึงได้มีมติแต่งตั้งรศ.นพ.ชาญชัย ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมสารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีนายณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ทำหน้าที่เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระการดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดีฯของรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย ให้รักษาการแทนอธิการบดีดำรงตำแหน่ง ได้ 180 วัน  ซึ่งจะครบในวันที่  4 สิงหาคม 2562 (ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562) โดยในการประชุมดังกล่าว รศ.รพ.ชาญชัย ได้แสดงความจำนงที่จะไม่รับตำแหน่งรักษาการอธิการบดี ฯต่อไป โดยจะขอกลับไปดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ เพียงตำแหน่งเดียว

สภามหาวิทยาลัยฯจึงได้มีมติให้รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยกุล พ้นจากตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี และแต่งตั้งผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์  รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ฯ ขึ้นดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนอธิการบดี ในวาระเดียวกันสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีการพิจารณาตำแหน่งรักษาการแทนรองอธิบดีฯ ที่มีตำแหน่งควบตำแหน่งคณบดีอีก 3 คน ประกอบด้วย ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา .คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  ศ.ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชิวิน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ทั้งนี้ศ.ดร.มนต์ชัยได้แสดงความจำนงลาออกจากตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มารับตำแหน่งรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  รศ.ดร.นิยม ได้แสดงความจำนงลาออกจากตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มารับตำแหน่ง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์เพียงตำแหน่งเดียวเช่นกัน

ส่วน ศ.ดร.สุรศักด์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ได้แสดงความจำนงขอกลับไปดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเช่นเดิม สภามหาวิทยาลัยฯจึงได้แต่งตั้ง รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้รับตำแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาแทน

ดังนั้นล่าสุดรักษาการแทนรองอธิการบดี ฯ  7 คน ประกอบด้วย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล และยังได้รับมอบหมายให้ดูแลฝ่ายต่างประเทศ (แทนรศ.ดร.เนาวรัตน์ วราอัศวปติเจริญ  อดีตรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ ที่ลาออกไปก่อนหน้านี้) ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.อาวุธ ยิ้มแต้ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานลิ่งแวดล้อม ซึ่งและได้รับมอบหมายให้ดูแลกำกับงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล( แทนรศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร อดีตรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ที่ผ่านการสรรหาและได้รับการแต่งตั้งไปเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)  รศ.ดร.นิยม  วงศ์พงษ์คำ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และรศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

นอกจากนี้ในวาระเดียวกัน มหาวิทยาลัยโดย ผศ.ธรา ธรรมโรจน์ รักษาการแทนอธิการบดีฯ ยังได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผศ.นพ.ธรานั้น เป็นที่รับทราบกันทั่วไปว่า เป็นบุคคลที่รศ.นพ.ชาญชัย ให้การสนับสนุนให้เข้ามาทำงานบริหารเสมือนเป็นทายาทคนสำคัญในการทำงานของตนเอง

แสดงความคิดเห็น