นักวิจัย มข. เร่งแปลงผลการศึกษา แก้ปัญหา “มะเร็งท่อน้ำดี” คนลุ่มน้ำโขง

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จัดประชุม Pre-Congress Symposium 2019 นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่แก้ปัญหามะเร็งท่อน้ำดี คนลุ่มน้ำโขง

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการ Pre-Congress Symposium 2019 ในประเด็น “Precision Medicine in Cholangiocarcinoma” ที่ห้องบรรยาย 3 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นเป็นการมอบรางวัลเกียรติยศให้กับเครือข่ายนักวิจัยสถาบันฯ ที่ประสบผลสำเร็จ จำนวน 4 ท่าน และมีการปาฐกถาเกียรติยศจาก ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กรรมการมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ ในหัวข้อ “Cholangiocarcinoma : From research to ultimate solutions for Thailand and great Mekong sub-region”

โดย ศ.นพ.วิจารณ์ กล่าวว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดีนั้น ถือว่ามีความก้าวหน้าไปมาก เนื้องจากนักวิจัยได้พัฒนางานวิจัยอยู่ตลอดเวลา โดยสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เดิมนั้นเป็นเพียงโครงการหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่ทางโครงการได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันภาระงานขยายออกไปไกลครอบคลุมพื้นที่ทั้งภาคอีสาน ภาคเหนือและภาคตะวันออก กว่า 29 จังหวัด ล่าสุดทำให้มหาวิทยาลัยติดอันดับ world ranking ของโลกด้านการอุทิศตนเพื่อสังคม เนื้องด้วยภารกิจนั้นครอบคุลมดูแลคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน ผ่านการทำงานอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทำให้องค์ความรู้เหล่านี้สามารถลงไปช่วยแก้ไขปัญหาโดยแท้ด้วยตัวเอง ชาวบ้านได้ประโยชน์มากจากงานที่ทางสถาบันทำพอสมควร อยากฝากให้นักวิจัยสมัยใหม่ ได้พัฒนางานวิจัย เพื่อให้สามารถนำไปแก้ปัญหาและสร้างประโยชน์กับชาวบ้านได้”

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ประเด็นในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในวันนี้ มีทั้งหมด 18 หัวข้อ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ประกอบไปด้วยเนื้อหาส่วนที่ 1 เรื่อง “updated in cholangiocarcinoma diagnosis and treatment และเนื้อหาส่วนที่ 2 “Precision medicine in cholangiocarcinoma” มีทั้งแพทย์ พยาบาล อาจารย์ผู้สอน นักวิจัย และนักศึกษาปริญญาโท-เอก เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ทั้งแบบบรรยายและการนำเสนอผ่านโปสเตอร์ จำนวน กว่า 120 คน

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีได้ตระหนักถึงภัยของปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีที่ประเทศต่างๆ ทั้งไทยและประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงประสบปัญหาดังกล่าวร่วมกัน ปัจจุบันได้สร้างนวัตกรรมทางการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยแอนติเจนในปัสสาวะและชุดตรวจพยาธิใบไม้ตับแบบ Urine Strip Test Kit การใช้ระบบ tele-radiology consultant และการจัดการฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยงด้วยระบบ Isan Cohort รวมถึงการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง สปป.ลาว ซึ่งกำลังดำเนินงานควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง โดย Precision Medicine สำหรับโรคมะเร็งท่อน้ำดีนั้นช่วยให้คนไข้สามารถเลือกใช้ยารักษาได้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย,ช่วยค้นหาและป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง และไม่ใช่รักษาแค่หาย แต่ป้องกันการกลับมาของมะเร็งได้

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และตารางในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และเด็ก

แสดงความคิดเห็น