ทน.ขอนแก่น เคลื่อนต่อเนื่อง รวมพลจิตอาสา “เปลี่ยนโลกสวยด้วยมือเรา”

ณ บริเวณถนนข้างวัดป่าอดุลยาราม นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายสุปัทม์ ทองรัตน์ รองปลัดเทศบาลนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เปลี่ยนโลกสวยด้วยมือเรา เทิดไท้องค์ราชา” (Challenge For Change) ครั้งที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ดูแลรักษาความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กร จิตอาสา ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสร้างความตระหนักในการดูแลสภาพแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ตลอดจนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นายทัศนัย ประจวบมอญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเทศบาล,ประชาชนจิตอาสา และอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการกำหนดจัดกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 10 ครั้ง และครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เป็นกิจกรรมที่เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดมลพิษในเขตเมืองให้กับจังหวัดขอนแก่นน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

แสดงความคิดเห็น