สปข.1ดึงสื่อมวลชนอีสาน ร่วมถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น ร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต ครั้งที่ 5ดึงสื่อมวลชนภาคอีสาน ร่วมถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน มุ่งสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนในภาวะวิกฤต

ที่โรงแรมอวานีขอนแก่นโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น นางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต โครงการถอดบทเรียนถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน : จริยธรรมของสื่อ โดยมีประชาสัมพันธ์จังหวัด, ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย,หน่วยวานภาครัฐ,ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด รวม 160 ราย เข้าร่วมการประชุม

ด้านนายชัยวัฒน์ บุญชวลิต ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า จากกรณีเยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีและผู้ฝึกสอนได้เข้าไปบริเวณถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอนตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายและขาดการติดต่อตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นที่สนใจไปทั่วโลก มีสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ จำนวน 1318 คนเข้ามารายงานข่าว มีทั้งผลสำเร็จและปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตและการสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นบทเรียนที่มีค่ายิ่งต่อการถอดบทเรียน

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและกรมประชาสัมพันธ์ ได้เห็นถึงความสำคัญและมีความจำเป็นที่จะต้องแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการรายงานข่าวการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนในภาวะวิกฤต จึงได้จัดโครงการถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง -ขุนน้ำนางนอน : จริยธรรมของสื่อ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของนักสื่อสารมวลชนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อสาธารณะ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

 

ซึ่งในการดำเนินงาน สำนักนายกรัฐมนตรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแนวทางการปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนในภาวะวิกฤต เพื่อจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อสารมวลชนในภาวะวิกฤตให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนในภาวะวิกฤต  พร้อมนี้กรมประชาสัมพันธ์ ได้แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต โดยมีประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธานยกร่าง มีการระดมความคิดเห็น เพื่อ ยกร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต และมีการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นร่างคู่มือที่กรุงเทพฯ,เชียงใหม่,สงขลา,กาญจนบุรีพิษณุโลกและที่จังหวัดขอนแก่น และในวันนี้มีประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ,กรรมการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์, อุปนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์,อุปนายกสมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์,ผู้จัดการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติและอาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นวิทยากร ในการประชุมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้ด้วย

 ด้านนางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น กล่าวว่าการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ทุกฝ่ายได้ถอดบทเรียนการกู้ภัยถ้ำหลวงขุนน้ำ-นางนอน ให้เป็นโมเดลในการแก้วิกฤตในด้านต่างๆ ซึ่งการทำงานด้านสื่อสารมวลชนไปอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญที่ต้องนำมาถอดบทเรียน เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ มาปรับใช้ในภาวะวิกฤตอื่นๆได้ ซึ่งการประชุมในวันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการต่างได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อร่างคู่มือเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในภาวะวิกฤตได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนซึ่งจะทำให้การจัดการภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวก ราบรื่น ลดผลกระทบ อันเนื่องมาจากความไม่ทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ไม่กระทบสิทธิของผู้ประสบภัยและไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือของส่วนงานอื่นๆ ด้วย

 

แสดงความคิดเห็น