ค้าชายแดนมุกดาหาร ครึ่งปี’62 ทะลุ 1 แสนล้านบาท

ด่านศุลกากรมุกดาหารเปิดเผยข้อมูลว่า การค้าชายแดนด่านมุกดาหารครึ่งปีแรกปี 2562 หรือในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 มีมูลค่าการค้าชายแดนรวม 106,483 ล้านบาท แบ่งเป็นเดือนมกราคม 17,096 ล้านบาท เดือนกุมภาพันธ์ 12,687 ล้านบาท เดือนมีนาคม 18,412 ล้านบาท เดือนเมษายน 17,109 ล้านบาท เดือนพฤษภาคม 20,962 ล้านบาท เดือนมิถุนายน 20,214 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 ที่มียอดรวมที่ 98,125 ล้านบาท พบว่ามียอดรวม 6 เดือนเพิ่มขึ้น 8.5% แบ่งเป็นเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 5.5% จาก 16,199 ล้านบาท เดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น 1.9% จาก 12,441 ล้านบาท เดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 3.2% จาก 17,838 ล้านบาท เดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 22.5% จาก 13,957 ล้านบาท เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 9.8% จาก 19,083 ล้านบาท และเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 8.6% จาก 18,605 ล้านบาท

เมื่อสำรวจในรายละเอียดแล้ว พบว่ายอดการนำเข้าในปี 2562 มีจำนวนรวม 6 เดือนอยู่ที่ 49,077 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2561 ที่ 43,194 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13.618% โดยเมื่อจำแนกในรายเดือนพบว่า เดือนมกราคมปี 2561 มีจำนวน 7,047 ล้านบาท และปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 8,654 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 22.8% เดือนกุมภาพันธ์ปี 2561 มีจำนวน 5,298 ล้านบาท และปี 2562 อยู่ที่ 4,991 ล้านบาท หรือลดลง 5.8% เดือนมีนาคมปี 2561 มีจำนวน 7,803 ล้านบาท และปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 9,076 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 16.3% เดือนเมษายนปี 2561 มีจำนวน 6,504 ล้านบาท และปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 8,234 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 26.5% เดือนพฤษภาคมปี 2561 มีจำนวน 8,751 ล้านบาท และปี 2562 ลดลงเป็น 8,503 ล้านบาท หรือลดลง 2.8% ส่วนในเดือนมิถุนายนปี 2561 มีจำนวน 7,787 ล้านบาท และปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 9,616 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 23.4%

ในส่วนการส่งออกนั้นมีตัวเลขรวม 6 เดือนปี 2561 ที่ 54,931 ล้านบาท ปี 2562 ที่ 57,406 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.5% แบ่งเป็นเดือนมกราคมปี 2561 จำนวน 9,151 ล้านบาท และในปี 2562 จำนวน 8,441 ล้านบาท ลดลง 7.7% เดือนกุมภาพันธ์ปี 2561 จำนวน 7,124 ล้านบาท ปี 2562 จำนวน 7,696 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.7% เดือนมีนาคมปี 2561 จำนวน 10,035 ล้านบาท ปี 2562 จำนวน 9,335 ล้านบาท ลดลง 6.9% เดือนเมษายนปี 2561 จำนวน 7,452 ล้านบาท ปี 2562 จำนวน 8,875 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.1% เดือนพฤษภาคมปี 2561 จำนวน 10,331 ล้านบาท ปี 2562 จำนวน 12,459 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.5% และเดือนมิถุนายนปี 2561 จำนวน 10,817 ล้านบาท ปี 2562 จำนวน 10,598 ล้านบาท ลดลง 2%

ทั้งนี้ในแต่ละเดือน สินค้าประเภทเครื่องประมวลผลหรือหน่วยเก็บข้อมูลเป็นสินค้าที่มีการนำเข้า-ส่งออกสูงเป็นอันดับ 1 ยกตัวอย่าง เดือนพฤษภาคม 2562 มีมูลค่าการส่งออกสินค้าดังกล่าวอยู่ที่ 8,405 ล้านบาท หรือ 67% จากมูลค่าส่งออกจำนวน 12,456 ล้านบาท ตลอดเดือนพฤษภาคม 2562 และนำเข้ามูลค่า 1,639 ล้านบาท หรือ 19% จากมูลค่านำเข้าทั้งหมดในเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ 8,526 ล้านบาท

ในส่วนสินค้าที่มีมูลค่ารองลงมานั้น แบ่งเป็นสินค้าส่งออกของเดือนพฤษภาคม 2562 ได้แก่ อุปกรณ์สำรองไฟมูลค่า 615 ล้านบาท และทรานซิสเตอร์และกลอุปกรณ์กึ่งตัวนำที่คล้ายกันมูลค่า 588 ล้านบาท ส่วนสินค้านำเข้าในเดือนพฤษภาคม 2562 ได้แก่ สื่อบันทึกหรืออุปกรณ์หน่วยความจำต่าง ๆ มูลค่า 1,282 ล้านบาท และทองแดงบริสุทธิ์มูลค่า 805 ล้านบาท

ที่มา ศุลกากรมุกดาหาร

แสดงความคิดเห็น