สภาเกษตรกร 6 จ.อีสาน หนุนกัญชาเพื่อการแพทย์

สภาเกษตรกร 6 จังหวัดภาคอีสาน หนุนรัฐบาลขับเคลื่อนกัญชาพืชสมุนไพร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ด้านผู้ว่าฯขอนแก่นคาดหวังการวิจัยและพัฒนา การค้นคว้าผลิตภัณฑ์จากกัญชาจะนำไปสู่พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ด้วย

     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โอเทล จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิด “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาพืชสมุนไพร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดขอนแก่น” โดยสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น สภาเกษตรกรจังหวัดอุดรธานี สภาเกษตรกรจังหวัดหนองคาย สภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู สภาเกษตรกรจังหวัดเลย สภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรที่สนใจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 300 คน

          ทั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวทาง สร้างความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาสายพันธุ์กัญชา และการนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วย ภายใต้กรอบงานวิจัยรองรับ เตรียมความพร้อมในการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบแนวทางมาตรการของรัฐบาล ในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ร่วมกันระดมความคิดเห็นแนวทางในการพัฒนาขับเคลื่อนกัญชาเพื่อสมุนไพรในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด เสนอต่อรัฐบาล

          นายสมศักดิ์  กล่าวว่า ได้เน้นย้ำให้พี่น้องเกษตรกร นำองค์ความรู้ที่มีมาในอดีต ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากกัญชาเป็นพืชในเขตร้อน และคนไทยมีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชามาแล้ว หากมีการนำกัญชามาผลิตสินค้าด้านอื่นๆได้นอกจากทางการแพทย์ ก็เชื่อมั่นว่าอาจจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวสำคัญ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในเรื่องของภาคการเกษตรต่อไป รวมถึงยังเป็นการนำไปสู่คำถามการวิจัยที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องส่งมอบให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำไปสู่การวิจัย การตรวจสอบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปได้

          ทั้งนี้หากไทยเป็นชาติแรกในการคิดค้นคว้าผลิตภัณฑ์กัญชา นอกจากทางการแพทย์ได้แล้วนั้น เชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นคุณูปการที่สำคัญในการช่วยให้พี่น้องภาคการเกษตรสามารถมีรายได้ที่มากขึ้น และขอให้คำนึงถึงผลด้านบวกและด้านลบของผลิตภัณฑ์กัญชา ที่มีทั้งคุณ และโทษ แต่หากคิดแล้วและมีการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมได้ จะถือว่ามีการตกผลึกทางความคิดร่วมกันและนำเสนอในเชิงนโยบายเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงในภาพรวมที่เป็นประโยชน์ต่อคนในชาติด้วย

          ดร.สมศักดิ์ คุณเงิน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึง บทบาทของสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ในการขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ว่า สภาเกษตรกร ในฐานะตัวแทนพี่น้องเกษตรกร ได้ขานรับนโยบาย เมื่อกล่าวถึงกัญชา กัญชง หากนำมาวิจัยพัฒนาต่อยอดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ นำมาวิจัย พัฒนาต่อยอด ตามหลักวิชาการ เป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาต่อไป สภาเกษตรกร เฉพาะที่ภาคอีสาน ได้มีการรวมกลุ่มใน 6 จังหวัด เป็นเครือข่าย และทำงานอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะที่เป็นหน่วยงานวิชาการ ทำงานวิจัย และหน่วยงานบริการทางการแพทย์

          ดังนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เตรียมความพร้อม ทั้งคณะเกษตรศาสตร์ ที่จะดูแลต้นน้ำ ในเรื่องเมล็ดพันธุ์ ฟาร์ม การปลูก มาตรฐาน และเชื่อมโยงกับคณะเภสัชศาสตร์ ที่จะนำไปวิจัย ผลิต แปรรูปออกมา และส่งต่อไปยังคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ สามารถนำผลของผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างครบวงจร รวมถึงโรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วย จึงต้องการขับเคลื่อนให้เป็นวาระของจังหวัด โดยได้เชิญเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เข้าร่วมเพื่อดูแลต้นทาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมบูรณาการ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดูแลภาพรวมในภาคอีสานและต้องการให้ทิศทางของ 6 จังหวัด ร่วมขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และน้อมรับสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ และต้องการให้เกิดประโยชน์ไปจนถึงต้นทาง คือ พี่น้องเกษตรกรของสถาบันเกษตรกร หรือเกษตรกรรายย่อย ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และได้รับประโยชน์ในการขับเคลื่อนไปสู่อนาคตด้วยกัน

แสดงความคิดเห็น