“อีสาน” รวมใจแยกขยะต้นทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดโดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการพัฒนาแนวทางการสนับสนุนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการส่งเสริม ชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการจัดการขยะชุมชนจากแหล่งกำเนิดและเสริมสร้างวินัยของคนในชาติในการจัดการขยะตั้งแต่ในระดับครัวเรือน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

มีกิจกรรมหลักภายใต้โครงการ ได้แก่การรณรงค์และให้ความรู้การคัดแยกขยะ การส่งเสริมการคัดแยกและจัดการขยะ 4 ประเภทได้แก่ อินทรีย์ รึไซคิล อันตราย และทั่วไปอย่างเหมาะสม อีกทั้งให้ความสำคัญกับการรณรงค์ลดการใช้โฟมและถุงพลาสติกอีกด้วยการจัดประชุมครั้งนี้มีผู้เข้ร่วมประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัด 3 วัน 14 – 16 สิงหาคม 2562 ผู้เข้าประชุม 300 คน

แสดงความคิดเห็น