มทร.อีสาน เร่งผลิตบัณฑิตป้อน 10 อุตสาหกรรมหลักของประเทศ

มทร.อีสาน เดินหน้าจัดการศึกษาตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ เร่งผลิตบัณฑิตป้อน 10 อุตสาหกรรมหลักของประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยว่า มทร.อีสาน มีภารกิจด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 8 ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม มทร.อีสาน สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณให้มีการวิจัยให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา และการส่งเสริมด้านการคิดค้นและผลิตนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและยังเป็นการมุ่งให้นักศึกษาและคณาจารย์ผลิตผลงานเชิงวิชาการด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้อยู่ในลำดับต้นๆ ของประเทศไทย รวมถึงการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมหลักของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมด้านระบบราง อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตร การแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ เป็นต้น

“ทุกข้อที่กล่าวมานี้ เรามีการบรรจุให้เป็นหลักสูตรมีการเรียนจัดการเรียนการสอนและมีแนวโน้มที่ดีในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เรียน และสามารถบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่นๆ ได้ เมื่อเข้าสู่สถานประกอบการก็สามารถทำงานได้ทันที มทร.อีสาน มีศูนย์กลางอยู่ที่นครราชสีมา และยังมีวิทยาเขตขอนแก่น วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ ที่พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปในทิศทางเดียวกัน และในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 เรามีบัณฑิตที่จบการศึกษามากกว่า 5,000 คน จากบัณฑิตทั้งหมดนี้ พบว่า 95 เปอร์เซ็นต์ มีงานทำหมดแล้ว และอีก 5 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือคือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในโอกาสนี้เราจึงขอยกย่องบัญฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 6 ท่าน ที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีผลงานเชิงประจักษ์และสมควรเป็นแบบอย่างให้กับ บัณฑิต มทร.อีสาน และมีการรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 20 สิงหาคม 2562”

ผศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวต่อว่า บัณฑิตกิตติมศักดิ์ของ มทร.อีสาน ในปีนี้มีหลากหลายสาขา เริ่มจากนายธีรยุทธ ฉายสว่างวงศ์ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมเครื่องกล) ท่านคือผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเครื่องกล การพัฒนาเครื่องจักรต้นกำลัง การถ่ายโอนความร้อนและของไหลในกระบวนการผลิตและการแปรรูป ผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มมากกว่า 40 ปี ท่านได้พัฒนากลุ่มบริษัท ดัชมิลล์ให้เป็นผู้นำของวงการผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มทร.อีสาน หลายคน นอกจากนี้ท่านยังสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่สถาบันการแพทย์ ได้แก่ สถาบันการแพทย์ สยามมินทราธิราช โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โครงการผ่าตัดนอกเวลาผู้ป่วยโรคหัวใจแก่ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ที่มา:https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/844139

แสดงความคิดเห็น