มะเร็งท่อน้ำดีคร่าชีวิต 20,000 คนต่อปี

มะเร็งท่อน้ำดีคร่าชีวิต 20,000 คนต่อปี เทียบเครื่องบินตก 100  ลำต่อปี

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้เปิดบ้านต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอบ้านไผ่ และอำเภอบ้านแฮด เข้าศึกษาดูงานและถ่ายทอดความรู้การทำงานแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น “บ้านไผ่โมเดล” และ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น “บ้านแฮดโมเดล” นำโดย นายทวิช พิมพะ นายอำเภอบ้านแฮด และนางสุภาพร สายสุด ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะทำงานจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอบ้านไผ่ และอำเภอบ้านแฮด, รวมถึงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ, รพ.สต.ต่างๆ ผู้นำชุมชน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทั้งสองอำเภอ กว่า 30 คน ณ ห้องประชุม 5314 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ กล่าวว่า “โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเป็นภัยร้ายที่ทำลายชีวิตคนอีสาน มีผู้เสียชีวิตมากกว่าปีละกว่า 20,000 คน เทียบง่ายๆ เท่ากับที่อีสานมีเครื่องบินตกปีละกว่า 100 ลำ ซึ่งถือว่าเยอะมาก เนื่องมาจากพฤติกรรมการทานอาหารจากปลาเกล็ดขาวแบบสุกๆ ดิบๆ ซึ่งจะรับพยาธิใบไม้ตับเข้าไปและพัฒนาไปเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคต เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มีความยั่งยืนทางสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จึงได้ประสานงานและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับ กขป.7 และ จังหวัดขอนแก่น ผ่านกลไกของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) พื้นที่นำร่องของจังหวัดขอนแก่นเริ่มที่ อ.บ้านไผ่ และ อ.บ้านแฮด โดยจะได้มีการนำเอานวัตกรรมและงานวิจัยด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่เต็มรูปแบบ ซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินงานในพื้นที่กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ อย่างขะมักเขม้น หวังว่าเราจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวในพื้นที่ที่ว่านี้ได้ในอนาคตอันใกล้”

จากนั้น รศ.นพ.ณรงค์ ได้บรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของโครงการ CASCAP ภายใต้สถาบันวิจัยฯ จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “อาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิ” โดย อ.ดร.ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การเก็บข้อมูลและใช้งานระบบ Isan Cohort” โดย นายชัยวัฒน์ ทะวะรุ่งเรือง Senior Programmer จากศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ (DAMASAC) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นในช่วงบ่าย เป็นการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การตรวจคัดกรองเพื่อการจัดการและการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ” โดย ศ.ดร.ไพบูลย์ สิทธิถาวร ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นคณะทำงานฯ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจพยาธิใบไม้ตับจากแอนติเจนในปัสสาวะ ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ที่หอผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอบ้านแฮด เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องที่ทางสถาบันวิจัยฯ ร่วมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 7 และจังหวัดขอนแก่น ได้นำเอาโครงการวิจัยในด้านต่างๆ ลงมาขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยึดถือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะภาคอีสานให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อน้ำดีลงให้เหลือน้อยที่สุด

แสดงความคิดเห็น