“เครื่องปราบฝุ่นพิษ”เครื่องแรกของไทย

องคมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ดูงานเครื่องบำบัดฝุ่น PM2.5 ของกลุ่มจิตอาสาวิจัยและพัฒนาพลังงาน เพื่อการจัดการภัยพิบัติ

          ที่สำนักงาน ERIG ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พล.ร.อ.พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี พร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาดูงานเครื่องบำบัดฝุ่น PM2.5 ของกลุ่มจิตอาสาวิจัยและพัฒนาพลังงาน เพื่อการจัดการภัยพิบัติ (ERIG) โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น อาจารย์ไกรพิชิต เมืองวงษ์ ตัวแทนกลุ่มจิตอาสาวิจัยและพัฒนาพลังงานฯ พร้อมส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ

กลุ่มจิตอาสาวิจัยและพัฒนาพลังงาน เพื่อการจัดการภัยพิบัติ (กลุ่มจิตอาสาERIG) มีอาจารย์ไกรพิชิต เมืองวงษ์ นักวิจัยอิสระ เป็นผู้นำกลุ่ม มีพันธกิจ ในการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ในการเตรียมและบริหารจัดการปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อการยังชีพให้กับสังคมและชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง การให้ข้อมูล ความรู้ และการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการน้ำพลังงานหลักและพลังงานทางเลือก ดิน น้ำ ลม ไฟ ดำเนินภารกิจสนับสนุนและบรรเทาสาธารณภัยต่อชุมชน ประชาชนในพื้นที่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการที่ช่วยยกระดับจิตใจ ให้คำนึงถึงหลักมนุษยธรรม เมตตาธรรม และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ซึ่งกิจกรรมเด่นของกลุ่มจิตอาสา ERIG ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย คือ การร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือทีม 13 หมูป่า ที่ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย

          ทั้งนี้อาจารย์ไกรพิชิต เมืองวงษ์ ได้ร่วมหารือ คณะองคมนตรี และนำชมวัสดุอุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆ พร้อมสาธิตการทำงานของเครื่องบำบัดฝุ่น PM2.5 ให้ส่วนราชการที่เข้าร่วมได้ชมอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น