รณรงค์ ลดใช้น้ำมันทอดซ้ำ

ทน.ขอนแก่นเดินหน้าต่อยอดโครงการ ลดอันตรายจากน้ำมันทอดซ้ำ รณรงค์อาหารปลอดภัยทุกชุมชน ป้องกันมะเร็ง- ความดัน -หลอดเลือด

ณ ศาลาชุมชนโนนชัย 3 นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดเปิดโครงการรณรงค์ ลด ใช้น้ำมันทอดซ้ำ ชุมชนโนนชัย 3 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ นายภาสกร กาญจนวรางกูร , ดร.จันทนภา แสวงการ ,คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงผู้สูงอายุชุมชนโนนชัย 3 และพนักงานที่เกี่ยวข้อง

นายธีระศักดิ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับโครงการรณรงค์ ลด ใช้น้ำมันทอดซ้ำ ชุมชนโนนชัย 3 นี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น โดยทางชุมชนโนนชัย 3 ร่วมกับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ( อสม.) และชมรมผู้สูงอายุชุมชนโนนชัย 3

ในปัจจุบันอาหารประเภททอดเป็นอาหารปรุงสำเร็จรูปที่ผู้บริโภคนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้น้ำมันพืชในการประกอบอาหาร และมักมีการใช้น้ำมันทอดซ้ำเพื่อประหยัดและลดต้นทุนการผลิต เมื่อน้ำมันพืชผ่านการทอดซ้ำหลายๆครั้ง ส่งผลให้น้ำมันทอดอาหารนั้นมีคุณภาพเสื่อมลง คุณค่าทางอาหารลดลง นอกจากนี้ระหว่างการทอดซ้ำเป็นเวลานานจะก่อเกิดสารโพลาร์ ซึ่งเป็นสารที่อันตรายสะสมในร่างกายและยังส่งผลกระทบต่อการทำงานของเซลล์ผิดปกติ เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคมากมาย เช่น มะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจตีบ ฯลฯ เทศบาลนครขอนแก่นได้เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ จึงจัดทำโครงการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันทอดในตลาดสดเทศบาลนครขอนแก่นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายอาหารและผู้บริโภค ได้รู้และเข้าใจถึงผลกระทบต่อสุขภาพจาการใช้น้ำมันทอดซ้ำ

อีกทั้งเพื่อตรวจสอบการใช้น้ำมันทอดอาหารของผู้ประกอบการในพื้นที่ และจัดกิจกรรมในการรณรงค์ให้ผู้จัดจำหน่ายอาหารประเภททอดงดการใช้น้ำมันทอดซ้ำ เพื่อแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำมันทอดซ้ำในกลุ่มผู้จำหน่ายอาหารประเภททอด  เพื่อส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์รับซื้อน้ำมันทอดซ้ำ และถ่ายทอดองค์ความรู้น้ำมันทอดซ้ำอย่างต่อเนื่อง และเพื่อส่งเสริมให้ผู้จำหน่ายอาหารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำ ร่วมถึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ชุมชน ประชาชนทั่วไป มีสภาวะทางกาย จิตใจ และสังคมดีขึ้น ต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น