“ฟันดีมีสุขปีที่ 37” มุ่งช่วยเหลือบริการทันตกรรมแก่ชาวชนบท

คณะทันตแพทย์ฯ มข. จัด “โครงการฟันดีมีสุขปีที่ 37” ที่ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น มุ่งให้บริการด้านสุขอนามัยและบริการด้านทันตกรรมแก่ชุมชนชนบทที่เข้าถึงบริการทางทันตกรรมลำบาก

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ “ฟันดี มีสุข ครั้งที่37” นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชัยดี  รัตนปรีดา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านฝาง เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายกิตติพิชญ์ ศรีสระน้อย ประธานโครงการฟันดีมีสุขครั้งที่ 37 กล่าวรายงานการจัดงานต่อประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนฝางวิทยายน อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  ภายในงานมีคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น


        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.รัชฎา ฉายจิต รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการฝึกนักศึกษาให้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริง เนื่องจากว่าปัจจุบันสุขภาพฟันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งถ้าฟันมีปัญหาจะทำให้ระบบการทำงานของร่างกายมีปัญหาไปด้วย ซึ่งการลงพื้นที่มุ่งเน้นเพื่อส่งเสริม และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้นำความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากไปเผยแพร่แก่คนในชุมชนต่อไป  ภายในงานมีการให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพฟันและการตรวจสุขภาพช่องปาก ซึ่งหวังว่านิทรรศการเผยแพร่ความรู้นี้จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


       นายกิตติพิชญ์ ศรีสระน้อย ประธานโครงการฟันดีมีสุขครั้งที่ 37 เผยถึงวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขภาพช่องปากจึงได้จัดให้มีโครงการ ฟันดีมีสุข ครั้งที่ 37 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้น รวมถึงการจัดนิทรรศการ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพช่องปากแบบองค์รวมไปสู่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นนักเรียน บุคลากรทางสาธารณสุข และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดขอนแก่น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนสถานศึกษาและองค์กรเครือข่ายสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในอำเภอ ให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน


“การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ทุกชั้นปี เข้าร่วม จำนวน 237 คนโดยการดำเนินงานของ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-6 นักศึกษาทุกชั้นปี ภายใต้หัวข้อ อีสานฟันสวย  ซึ่งการออกพื้นที่จริงทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่นอกเหนือจากตำราเรียน เป็นการฝึกประสบการณ์การทำงาน และยังเป็นประโยชน์ต่อชุมชน เพราะชุมชนยังขาดแคลนบุคลากรและประชาชนเข้าไม่ถึงการบริการทางการแพทย์ น้องจะได้ประสบการณ์ การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนจริง เพราะเมื่อจบออกไป ทันตแพทย์ต้องไปทำงานในชุมชนเล็ก ๆ การทำงานวันนี้เป็นรากฐานสำคัญในการผนวกองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต” นายกิตติพิชญ์ กล่าว


          นางบันเทิง  เจริญสุข ชาวบ้านฝาง  อายุ 65 ปี เล่าว่า ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยทำฟันเลย วันนี้ตนได้เข้าร่วมกิจกรรมหลายอย่าง และมีปัญหาสุขภาพฟัน คือ ปวดฟันแต่ไม่พบฟันผุ จึงทำการขูดหินปูน และได้เข้าตรวจช่องปากเบื้องต้นและรับคำแนะนำในการดูแลรักษา สำหรับโครงการนี้มองว่าเป็นโอกาสที่ดี เพราะทำให้ตัวเอง รวมทั้งคนในชุมชน สนใจที่จะดูแลสุขภาพช่องปากมากขึ้น

 

แสดงความคิดเห็น