โคราชลุยLRT สายแรก

ปฐมนิเทศรถไฟฟ้ารางเบา (KORAT LRT) สายแรกทุ่มสร้าง 8,400 ล้าน เปิดบริการปี68 ค่าโดยสารเริ่มต้น14บาท

   

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียม เอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) โดยภายในงานมีผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา และผู้สนใจรวมถึงสื่อมวลชน เข้าร่วมการประชุมกว่า 250 คน ณ ห้องสีมาธานี แกรนด์บอลรูม โรงแรมสีมาธานี อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเป็นประธาน พิธีเปิด โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งนี้เป็นการนําเสนอข้อมูลโครงการ แผนการดําเนินงาน แนวคิดการออกแบบรูปแบบโครงการ แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการดําเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลพร้อมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนําไปเป็นแนวทางในปรับปรุงโครงการต่อไป

สําหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (การปฐมนิเทศโครงการ) นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานช่วงที่ 1 งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม (Feasibility Study) ออกแบบ จัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ มีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

ซึ่งตามผลการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดนครราชสีมา ของสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ระบุว่า โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดนครราชสีมา สายสีเขียว (ตลาดเซฟวัน – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์) เป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit) รวมระยะทาง ประมาณ 11.17 กิโลเมตร มีสถานีจํานวน 20 สถานี งบประมาณ กว่า 8,400 ล้านบาท ผ่านสถานที่สําคัญ เช่น ตลาดเซฟวัน สํานักคุมประพฤติ สวนภูมิรักษ์ เทศบาลนครนครราชสีมา อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โรงเรียนสุรนารีวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ บ้านนารีสวัสดิ์

ตามแผนจะดำเนินโครงการได้ช่วงปลายปี 2564 ใช้เวลาก่อสร้าง 3-4 ปี ประมาณช่วงปลายปี 2568 ชาวเมืองโคราช ก็จะได้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมในเมืองภูมิภาค โดยเชื่อมโยงโครงข่ายกับระบบขนส่งขนาดรองต่างๆ กับรถไฟทางคู่ รถไฟไทย-จีน รถโดยสารและระบบขนส่งสาธารณะได้เต็มรูปแบบ เบื้องต้นค่าโดยสารเริ่มต้น 14 บาท และเพิ่ม 1 บาท ที่คิดจากจำนวนสถานีปลายทาง

อ่านต่อ>>https://pr.prd.go.th/nakhonratchasima/ewt_news.php?nid=10695&filename=index

แสดงความคิดเห็น