“ศาลอาญาทุจริต” รับฟ้อง ตั้งผอ.ขอนแก่นวิทฯมิชอบ

ศาลอาญาทุจริตฯรับฟ้องคดีดัง แต่งตั้ง ผอ.ขอนแก่นวิทยายน โดยมิชอบ ก่อนหน้านี้ศาลปกครองขอนแก่น มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งแต่งตั้ง และคดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์

เมื่อวันที่ 3  กันยายน  2562  เวลา 9 นาฬิกา  ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4  ได้มีคำสั่งถึงกรณีการแต่งตั้งผู้อำนวยการขอนแก่นวิทยายน มีความไม่ชอบ ตามคำร้องของนายมีศิลป์ ชินภักดี ว่ามีมูลจึงให้ประทับรับฟ้องคดีหมายเลขดำที่  อท. 51/2562 ระหว่าง  นายมีศิลป์ ชินภักดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนผดุงนารี  จังหวัดมหาสารคาม  โจทย์ กับ  นายกิตติ  บุญเชิด  จำเลยที่ 1  และพวกรวม  14 คน

กล่าวคือ นายกิตติ  บุญเชิด  นายเกียรติศักดิ ์ หอมพิกุล  นายวีระเดช  ซาตา นายบัลลังก์  อรรณนพพร นายสุรินทร์  หล้ำหา นางกรรณิกา  ศรีสัตย์รสนา นายภูวดล  หมื่นสีพรหม  นายสุนันท์  คำจันทร์ นายสมเกียรติ  ศรีโนนชัย นายลิขิต  เพชรผล ว่าท่ีเรืออากาศตรี เจริญ  สุขทรัพย์ พ.ต.อ.เสถียร  ชัยสงคราม นายยุทธศำสตร์  กงเพชร นายมาโนช  ฟั่นฉิม และให้นัดสอบคำให้การจำเลยทั้งสิบสี่คนในวันที่ 21 ตุลาคม 2562

โดยนายมีศิลป์ ชินภักดี บรรยายในคำฟ้องว่า ตนเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารี ได้ส่งคำร้องขอย้ายเพื่อมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 จำเลยทั้ง 14 คนได้ร่วมกันกระทำผิดต่อกฎหมายในข้อหาหรือฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ให้เกิดความเสียหายแก้ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต

ประเด็นข้อพิพาทนี้ นายมีศิลป์ ชินภักดี ได้เคยฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอนแก่น  เมื่อวันที่  26  กันยายน  2561  เวลา  13.30 น.  และศาลปกครองขอนแก่น ได้อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่  บ.19/2559  คดีหมายเลขแดงที่  บ.242/2561  ระหว่าง  นายมีศิลป์  ชินภักดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารี  จังหวัดมหาสารคาม ผู้ฟ้องคดี กับศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เดิม) ผู้ถูกฟ้องคดี ให้เพิกถอนคำสั่ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25  ที่  558/2558  ลงวันที่  30  พฤศจิกายน  2558  เฉพาะที่ย้ายและแต่งตั้ง  นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขณะนี้คดีอยู่ในชั้นของการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

แสดงความคิดเห็น