เขื่อนอุบลรัตน์เหลือน้ำใช้เพียงร้อยละ25

แม้ฝนตกต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุโพดุล แต่น้ำไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์และหนองน้ำสาธารณะน้อย น้ำใช้งานได้อยู่ในเกณฑ์น้อย

สำหรับที่เขื่อนอุบลรัตน์แม้ว่าอิทธิพลพายุในช่วงที่ผ่านมาจะทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำราว 159 ล้าน ลบ.ม. แต่ระดับน้ำยังคงต่ำกว่าระดับน้ำต่ำสุด (LRC) โดยมีปริมาณน้ำปัจจุบันอยู่ที่ 602 ล้าน ลบ.ม. (25%) มีปริมาณน้ำใช้การอยู่ที่ 21 ล้าน ลบ.ม. (1%) ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำเพื่อการเกษตรได้ และมีความจำเป็นต้องนำน้ำจาก Dead storage มาใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศ หากน้ำยังคงน้อย ต้นฤดูแล้ง พ.ย. 2562 นี้ อาจมีผลทำให้ไม่สามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรได้ นอกจากนี้ ยังต้องเฝ้าระวังน้ำน้อยในอ่างฯ ขนาดกลางอีก 2 แห่ง ได้แก่ อ่างฯ ห้วยลอมไผ่ (13%) และอ่างฯ ห้วยเตย (30%)

แสดงความคิดเห็น