แพทย์-พยาบาล มข. ปั้นบุคลากร สปป.ลาว ปราบมะเร็งท่อน้ำดี

แพทย์-พยาบาล มข. ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ดูแลและรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ให้แพทย์-พยาบาล สปป.ลาว จับมือปราบมะเร็งท่อน้ำดี

วันที่ 24 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จัดหลักสูตรอบรม การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีที่รักษาด้วยวิธีการผ่าตัด ให้กับทีมแพทย์พยาบาลจาก สปป.ลาว ณ ห้อง 5314 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการ Combating Cholangiocarcinoma in Lao PDR ภายใต้สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การบรรยายให้ความรู้ เริ่มต้นด้วยหัวข้อ “Health informatics for Cholangiocarcinoma and other cancer” และต่อด้วย การบรรยาย หัวข้อ “CCAL Tools and Lao Care Could: Tools for development care and cancer registry” โดย นายชัยวัฒน์ ทะวะรุ่งเรือง Senior Programmer จาก DAMASAC จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “Anesthesia in Liver resection and ERCP” โดย นพ.รักษ์สกุล ควรหา ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายให้ความรุ้ หัวข้อ “Discharge plan post liver resection” โดย พว.จิฬวพร รัตนพลที พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “Case Conference: base on CCAL project”โดย พว.สุพัฒตรา ศรีภักดี พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ “Recovery care after liver resection” โดย พว.ชาริณี อิ่มนาง พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และจบการบรรยายให้ความรู้ในวันที่ 2 ด้วยหัวข้อ “Fluid management post liver resection” โดย นพ.ศรัญญู นนเพียราช ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

การจัดฝึกอบรมครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้โครงการ Combating Cholangiocarcinoma in Lao PDR ซึ่งเป็นโครงการที่สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีได้รับทุนวิจัยจาก THE KADOORIE CHARITABLE FOUNDATION ประเทศฮ่องกง โดยผ่าน IMPERIAL COLLEGE, LONDON UNIVERSITY ประเทศอังกฤษ เพื่อขยายการดำเนินงานในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อจะควบคุมกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีอย่างยั่งยืน โครงการวิจัย “Combatting Cholangiocarcinoma in the LAO PDR” มีเป้าหมายผลักดันให้การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีกลายเป็นนโยบายสุขภาพของ สปป.ลาว เพื่อที่จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนครอบคลุมพื้นที่ตลอดภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยกันผลักดันทำให้เกิดศูนย์การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี ในสปป.ลาว

อีกทั้งเปิดโอกาสให้แพทย์ และบุคลากรสายสนับสนุนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การองค์ความรู้ การวิจัยเกี่ยวกับพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันต่อไปในอนาคตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยึดถือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม และถ่ายทอดเทคโนโลยีและงานวิจัยสู่ประเทศ CLMV เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในประเทศเพื่อนบ้าน นำไปสู่การที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

แสดงความคิดเห็น