“ดีป้า”ชมขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ นำร่องยกระดับสุขภาพประชาชน

คณะผู้บริหารดีป้า ลงพื้นที่  ขอนแก่น เยี่ยมชมเมืองอัจฉริยะนำร่องมุ่งยกระดับสุขภาพประชาชนในพื้นที่ตามความร่วมมือ Khon Kaen Smart Living Lab และ ดูความสำเร็จดิจิทัลเอ็ดดูเทนเมนท์ พัฒนากำลังคน ที่ “Focus Arena”

วันที่ 26 กันยายน 2562  คณะกรรมการกำกับ และ ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ลงพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชม และติดตามความคืบหน้าการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ บ้านหนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สถานที่ทดสอบ Digital Health ต้นแบบการขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้มุ่งพัฒนาด้านสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึง Digital Health เพื่อปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้น ภายใต้ความร่วมมือ Khon Kaen Smart Living Lab ซึ่งมีความร่วมมือทั้งภารัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน 15 หน่วยงาน โดยเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพของประชากรในพื้นที่ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหน่วยร่วมพันธมิตรในจังหวัดขอนแก่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, เทศบาลนครขอนแก่น, โรงพยาบาลศรีนครินทร์, โรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 7, สมาคม Nesbia, โรงพยาบาลขอนแก่น, สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น และผู้สูงอายุในพื้นที่ร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น  ทั้งนี้คณะได้เยี่ยมชม Focus Arena ตัวอย่างความสำเร็จในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลของเยาวชนผ่านดิจิทัลสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ หรือ Digital Edutainment ซึ่งดีป้ามีส่วนในการผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

คณะกรรมการกำกับ และ ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า นำโดย นายธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการกำกับสำนักงานฯ, คณะกรรมการกำกับ ได้แก่ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร, นายสมประสงค์ ปัญจะลักษณ์ และ นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง พร้อมด้วย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการดีป้า, ดร.กษิติธร ภูภราดัย รองผู้อำนวยการดีป้า, นายพรชัย หอมชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการดีป้า, นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ และ นางสาวมณฑนรรห์ นาคศรีรุ้ง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการสำนักงาน ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยได้เริ่มตรวจเยี่ยมที่ Focus Arena

สำหรับโครงการ Focus Arena เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากดีป้า ในการสร้างระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) ในจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ใกล้เคียง เป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลงานการขับเคลื่อนเอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในเขตพื้นที่ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพและทักษะของเยาวชน ตลอดจนผู้ที่สนใจ ผ่านดิจิทัลสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ หรือ Digital Edutainment เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่เยาวชนถึงการใช้เวลาว่างในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล อาทิ พัฒนานักประดิษฐ์ หรือ Maker, อุตสาหกรรมเกม, ดิจิทัลคอนเทนต์ ตลอดจนการพัฒนานักกีฬาอีสอปร์ตของประเทศไทย และต่อยอดไปยังประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคณะกรรมการกำกับและผู้บริหารดีป้า ได้รับฟังการบรรยายถึงผลงาน แนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนความตั้งใจในการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย จาก นายอภิชา กิตติสุวรรณ์ ประธานบริษัทโฟกัสแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด และ นายรณกร กิตติสุวรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัทโฟกัสอารีน่า จำกัด

จากนั้นได้ลงพื้นที่ บ้านหนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ทดสอบ Digital Health ภายใต้ความร่วมมือ Khon Kaen Smart Living Lab และได้กลายมาต้นแบบการขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้มุ่งพัฒนาด้านสุขภาพ โดยเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านสุขภาพของประชากรในพื้นที่ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับและผู้บริหารได้ลงพื้นที่ยังบ้านเรือนของประชาชนผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่าง พร้อมรับฟังการสาธิตการทำงานของอุปกรณ์อัจฉริยะที่ได้นำมาประยุกต์ใช้กับผู้สูงวัยในพื้นที่ โดยได้ทำการติดตั้งระบบเครือข่าย, อุปกรณ์ฉลาด และอุปกรณ์สวมใส่สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น เซนเซอร์ระบุตำแหน่ง ที่ทำงาน Tag ที่อยู่ในรูปแบบของสร้อยคอ, สายรัดข้อมืออัจฉริยะ เพื่อตรวจนับการก้าวเดิน อัตราการเต้นของหัวใจ และ การนอน, และ กล้องบันทึกภาพอาหาร ที่ทำงานคู่กับ อุปกรณ์วัดความเค็มในอาหาร ซึ่งมีระยะเก็บข้อมูล 6 เดือน และ ข้อมูลทั้งหมดจะมีการส่งไปยังระบบคลาวด์เพื่อการวิเคาระห์ข้อมูล อันเป็นประโยชน์ต่อไป

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของคณะกรรมการกำกับและผู้บริหารดีป้า ทำให้เห็นถึงการบูรณาการของทั้งภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเพื่อยกระดับชีวิตและการพัฒนาทักษะประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแท้จริง ทั้งนี้คณะกรรมการกำกับและผู้บริหารได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนะนำแนวทางการพัฒนาต่อยอดในขั้นต่อไปแก่ผู้ดำเนินโครงการ

แสดงความคิดเห็น