“มหกรรมผ้าทออีสาน” เพิ่มช่องตลาดการค้า

จัดยิ่งใหญ่ มหกรรมผ้าทอพื้นบ้าน ทั้งผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ 1-5 พ.ย.62 เพื่อเพิ่มช่องทางตลาด เชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้า และรวมกลุ่มผู้ผลิตในภาคอีสาน

  

เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา ที่โรงแรมอวานีขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงข่าว มหกรรมผ้าทออีสาน “ESAAN FABRIC EXPO 2019” เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายโอกาสทางการตลาด สร้างความมั่นใจและสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานให้เป็นที่รู้จัก พัฒนาการเชื่อมโยงและการสร้างเครือข่ายทางการค้า ตลอดจนการรวมกลุ่มของผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสาน

นายปานทอง รองผู้ว่าฯขอนแก่น กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยดำเนินนโยบายเศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งเน้นการพัฒนาในมิติพื้นที่ การสร้างความเจริญเติบโตในภูมิภาดกลุ่มจังหวัด จังหวัด และชุมชนในพื้นที่ให้มีการทำงานร่วมกันในรูปแบบประชารัฐส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่น รวมทั้งมุ่งเน้นการยกระดับรายได้ให้กับผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง ให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพในการผลิตผ้าทอ มีผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก และเป็นสินค้าส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และผ้าเป็นพื้นที่ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงในด้านหัตกรรมสิ่งทอ ผ้าทอมือ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย อาทิ ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท จังหวัดขอนแก่น ผ้าไหมแพรววา จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ้าไหมกาบบัว จังหวัดอุบลราชธานี ผ้าครามธรรมชาติ และผ้าย้อมสีธรรมชาติจังหวัดสกลนคร เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้ค้ำ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสามารถสร้างความเข้มแข็งในการแข่งชันเชิงธุรกิจได้ การสร้างโอกาสทางการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น นอกจากจะทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มชื้นแล้ว ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาดในอนาคตด้วย พร้อมทั้งสามารถสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายทางการค้าของผู้ผลิต ผู้ประกอบการในต่างภูมิภาค เสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขั้นทั้งในและต่างประเทศได้

จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จัดงานฯในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายโอกาสทางการตลาด สร้างความมั่นใจและสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานให้เป็นที่รู้จัก พัฒนาการเชื่อมโยงและการสร้างเครือข่ายทางการค้า ตลอดจนการรวมกลุ่มการค้าของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสาน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการผ้าทอทั้งในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทั่วทุกภูมิภาค และประเทศเพื่อนบ้าน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักท่องเที่ยวในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักท่องเที่ยวผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอ นิตยสารแฟชั่น และนิตยสารท่องเที่ยว โดยคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าชมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเป็นจำนวนมาก

นายชัยยะเจตน์ พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า  ภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจำนวน 300 บูธ ประกอบด้วยสินค้าทอมือ ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ จากผู้ประกอบการผ้าทอภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ว่าจะเป็นไหมมัดหมี่ ผ้าฝ้ายย้อมคราม ผ้าไหมแพรวา ผ้าย้อมสีธรรมชาตนอกจากนี้ยังมีสินค้าและผลิตภัณฑ์อื่นที่น่าสนใจ

งานมหกรรมผ้าทออีสาน “ESAAN FABRIC EXPO 2019″จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)

แสดงความคิดเห็น