ขอนแก่นเด็กจมน้ำสูง เสริมทักษะลดเสียชีวิต

เอไอเอสจับมือเทศบาลนครขอนแก่นจัดกิจกรรมเสริมทักษะช่วยและป้องกันเด็กจมน้ำ ลดการเสียชีวิต อย่างยั่งยืน เผย จ.ขอนแก่น มีเด็กจมน้ำสูงติด1ใน 10 ของประเทศ 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา นายอุดมศักดิ์ โสมคำ หัวหน้าส่วนงานปฎิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เอไอเอส เผยว่า ปัญหาเด็กจมน้ำเป็นอันตรายใกล้ตัว ที่หลายครั้งมักเกิดขึ้นภายในบ้าน รอบบ้าน หรือแหล่งน้ำธรรมชาติในชุมชน ที่อยู่อาศัย จากข้อมูลสถานการณ์การจมน้ำปี 2561 โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า จ.ขอนแก่น มีเด็กอายุต่ำกว่า 15ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำ สูงมากที่สุดจนติด1ใน 10 ของประเทศ

   เอไอเอส เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และคนในชุมชนมีทักษะชีวิตความปลอดภัย ทางน้ำ ที่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ จึงได้ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น โรงเรียนและศูนย์บริการสาธารณสุขในเขตเทศบาลฯเพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางป้องกันอย่างยั่งยืน จนเป็นที่มาของการริเริ่มโครงการ “พี่อุ่นใจร่วมชุมชนสร้างทักษะป้องกันไม่ให้น้องจมน้ำ” ในจังหวัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบ

สำหรับโครงการนี้ ได้รับความร่วมมือจากทีมผู้เชี่ยวชาญของศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาถ่ายทอดทักษะความรู้และวิธีการช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นให้แก่ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยและโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ผ่านคู่มือการเรียนรู้ 5ทักษะ ความปลอดภัยทางน้ำ เช่น การรู้จักสิ่งแวดล้อม และพื้นที่เสี่ยงต่อการจมน้ำ การสวมเสื้อชูชีพอย่างถูกวิธี การช่วยคนจมน้ำ ด้วยหลัก ตะโกน โยน ยื่น และการลอยตัวในน้ำ เป็นต้น รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ำให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.โดยเริ่มต้นที่ อสม.ประจำศูนย์บริการสาธารสุขที่3 โนนชัย และศูนย์แพทย์มิตรภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น ทำหน้าที่ส่งต่อองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองของเด็กเล็กเมื่อลงเยี่ยมบ้านให้สามารถจัดการแหล่งน้ำ ภายในบ้านและรอบบ้านให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยร่วมเฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยงจมน้ำ สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน รวมถึง การจัดอุปกรณ์ช่วยชีวิต  และอุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำ เช่น เสื้อชูชีพ ทอพีวีซี และป้ายสัญลักษณ์แจ้งเตือนพื้นที่จุดเสี่ยงภายในชุมชนด้วย

นายสมศักดิ์ วิไลแก้ว ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย กล่าวว่า การเข้าร่วมโครงการนี้ฯทำให้ครูได้รับความรู้และทักษะความปลอดภัยทางน้ำเพิ่มขึ้น โดยในเบื้องต้น ทางโรงเรียนได้นำความรู้และทักษะเหล่านี้ไปบูรณาการสอดแทรกอยู่ในกิจกรรมการเรียนการสอน ให้แก่เด็กนักเรียน ชั้นป.1 วางแผนว่าจะให้เด็กที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะความปลอดภัยทางน้ำทั้ง5ทักษะ ไปทดลองฝึกจริง ในแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อฝึกฝนให้เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมทั้งสามารถช่วยเหลือคนตกน้ำหรือจมน้ำด้วยการตะโกน โยน ยื่น และเลือกใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน้ำได้ อีกทั้งจะขยายองค์ความรู้ไปยังเด็กนักเรียนในระดับชั้นเรียนอื่นต่อไป

นายวสันต์ ศรีดรราช หัวหน้าอสม. ชุมชนโนนชัย 1 กล่าวว่า อสม.ได้นำความรู้จากโครงการดังกล่าว มาถ่ายทอดแก่คนในชุมชนเวลาลงไปเยี่ยมบ้านโดยจะแนะนำพ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเป็นเด็กเล็ก ที่อายุระหว่าง1-3ปี ซึ่งถือเป็นวัยที่กำลังซุกซนและชอบเล่นน้ำทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการจมน้ำได้ โดยผู้ปกครองจะต้องสอดส่องดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งจุดเสี่ยงต่างๆที่อยู่ภายในบ้าน เช่น อ่างน้ำ กะละมัง จะต้องเทออกหรือฝาปิดให้มิดชิด เพื่อป้องกันอันตรายจากการจมน้ำ ซึ่งหากคนในชุมชน ช่วยกันป้องกันดูแลลูกหลานของเราให้ห่างไกลอันตราจากการจมน้ำก็จะช่วยลดการสูญเสียเด็กจากการจมน้ำในชุมชนได้

แสดงความคิดเห็น