ขอนแก่นเมืองคาร์บอนต่ำ จัดการสิ่งแวดล้อม 5 ด้าน

ทน.ขอนแก่น เสนอ ด้าน “เมืองคาร์บอนต่ำ” การจัดการพลังงาน, จัดการของขยะ, จัดการน้ำเสีย, จัดการคมนาคมขนส่งและพื้นที่สีเขียว จัดการทางเดินและจักรยาน

เนื่องมาจากการประชุมหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเตรียมการนำเสนอข้อมูลที่เพื่อขอรับการสนับสนุนการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility study) โครงการ The APEC Low-Carbon Model Town (LCMT) project Dissemination Phade 2เช่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายจุลนพ ทองโสภิต รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายทัศนัย ประจวบมอญ ผอ.ส่วนสำนักการสาธารณสุขฯ พนักงาน เจ้าหน้าที่ โดยมี ดร.พัฒนพงศ์ โตภาคงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้แทนเข้าร่วม

กรณีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้แจ้งเชิญเทศบาลนครขอนแก่น เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นเมืองคาร์บอนต่ำภายใต้โครงการ The APEC Low-Carbon Model Town (LCMT) project Dissemination Phade 2 ตามที่กระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) ประเทศญี่ปุ่นได้แจ้งเชิญให้ประเทศไทยเข้าร่วมการคัดเลือก และเทศบาลนครขอนแก่นได้รับอนุมัติให้เป็น Volunteer Town for the Low Carbon Model town Dissemination Project และเข้าร่วมประชุม The 3rd The APEC Low Carbon Model town Symposium ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 21-22 ตุลาคม 2562 ณ San Borja กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู

โดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรม (METI) ประเทศญี่ปุ่น ให้เทศบาลนครขอนแก่นเตรียมข้อมูลที่ต้องการจะขอรับการสนับสนุนการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility study) เช่น หมวดความต้องการในการใช้พลังงาน (Demand) ด้านการจราจรและการขนส่ง(Transportation)หมวดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environment& Resources) ด้านการกำจัดขยะของเสีย (Waste management) เป็นต้น

ในที่ประชุม นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้ให้นโยบายและเสนอให้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม The 3rd The APEC Low Carbon Model town Symposium โดยนำเสนอข้อมูลนโยบายและเป้าหมายในการลดคาร์บอนของเทศบาล และการดำเนินงานด้านเมืองคาร์บอนต่ำของเทศบาลที่ผ่านมา เช่น การติดตั้ง Solar rooftop ณ อาคารตลาดสดเทศบาล สถานีสูบน้ำเสียบึงทุ่งสร้าง การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าอาคารและไฟฟ้าสาธารณะเป็นหลอดชนิด LED การศึกษาและก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้ารางเบา LRT เป็นต้น ซึ่งเป็นการร่วมมือของทุกภาคส่วนในขอนแก่นไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา เช่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และภาคเอกชน

โดยในการนำเสนอข้อมูลของเทศบาลต่อประชุม The 3rd The APEC Low Carbon Model town Symposium จะมีการนำเสนอข้อมูลที่ต้องการการศึกษาเพื่อพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำ ใน ด้าน ได้แก่ การจัดการพลังงาน การจัดการของขยะ การจัดการน้ำเสีย การจัดการด้านการคมนาคมขนส่งและการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและความต้องการในการศึกษาออกแบบเส้นทางการเดินและจักรยานของเมือง

แสดงความคิดเห็น