MOU กรมการแพทย์แผนไทย ปั้นงานวิจัยครบวงจร

มข.CARI คณะเภสัชศาสตร์จับมือกรมการแพทย์แผนไทย ปั้นงานวิจัยสู่ระดับสากล 

วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างและพัฒนางานวิจัยและนักวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร และการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย โดยนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษารักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การลงนามข้อตกลงดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเภสัชศาสตร์ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี (Cholangiocarcinoma Research Institute, CARI) และสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (Academic Clinical Research Office, ACRO) คณะแพทยศาสตร์ ทั้งในการศึกษาวิจัยก่อนคลินิกและทางคลินิก โดยพัฒนาข้อเสนอหรือโครงการวิจัยร่วมกัน ให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาศูนย์วิจัยทางคลินิก จัดการข้อมูล (Data management) จัดการความรู้ (knowledge management) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายนักวิจัย และเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกัน

ความร่วมมือดังกล่าวที่ได้วิจัยร่วมกันก่อนหน้านี้ ยกตัวอย่างเช่น การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาไทยในการรักษาโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันผิดปกติจากศิลาจารึกวัดโพธิ์ การศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลของตำรับยาปลูกไฟธาตุในมารดาที่ให้นมบุตร เพื่อใช้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุนฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาเพิ่มเติมจากบัญชียาหลักแห่งชาติ และหลักฐานสนับสนุนความปลอดภัยของการใช้ยา การศึกษาและพัฒนาตำรับยาเบญจอำมฤตย์ เพื่อยืนยันประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาเบญจอำมฤตย์ และนำข้อมูลการวิจัยที่ได้ไปขยายผลประกอบการศึกษาวิจัยทางคลินิกในระยะต่อไป อันจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นยาและผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็งตับของประเทศ จากความร่วมมือผ่านการศึกษาในโครงการดังกล่าวข้างต้นทำให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงดำเนินการลงนามความร่วมมือต่อเนื่อง ในการสร้างและพัฒนางานวิจัยให้ครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง สร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร และการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัย ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถนำการศึกษาวิจัยต่างๆ มาใช้อ้างอิงในระบบบริการสุขภาพได้ต่อไป

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามแล้ว ผู้บริหารและคณะผู้ติดตามทั้งสองฝ่าย ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี และเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น